آرشیو کامل

تفاوت بنیادین جامعه افغانستانی و ایران!

فضای مجازی که حکایت گر وهویداگر فضای حقیقی است، اغلب لبریز از تعفن تخریب است واین گونه است که روح وروان را آشفته می کند، بذر ناامیدی می پاشد وتاثیر ویران کننده برجای می گذارد. هرچند در این فضا به اصطلاح افراد فرهنگی کم نیست ولی آنچه بیرون می تراود همین است وهمین.

درضرورت مرور انتقادی تاریخ و سازندگی دیالوگ

اکنونِ ما در گذشته ریشه دارد و آینده نیز محصول امروز است. گذشته‌ی ما، عبرت امروز و پل عبور فردای ماست؛ اما هیچ جامعه‌ای بدون مرور انتقادی تاریخ خویش، قادر به عبرت گرفتن از خطاهای گذشته نخواهد بود.