آرشیو کامل

امرالله صالح

امرالله صالح قهرمان فتنه!

د ر تیم ارگ هر نوع جانوری داشتیم، فقط یکی کم بود : فتنه انگیز شاگرد وفا دار انگریز. چه کسی بهتر از امر الله صالح که تجربه ای در زنگی جز استخبارات، حتی درزمان جهاد، دیگر دانشی ندارد، این مقام را احراز میکرد ؟

خالد: جلو هرگونه خشونت را خواهیم گرفت

«اسدالله خالد» سرپرست وزارت دفاع با اشاره به جنجال های اخیر انتخابات، تاکید می کند که نیروهای امنیتی در انتخابات بی طرف عمل می کنند و اجازه هیچ خشونتی که زندگی مردم را مختل کند، نمی دهند.