آرشیو کامل

تبدیل تهدیدها به فرصت های سازنده

طی چند دهه، بخصوص با سقوط جمهوریت شمار زیادی از هم وطنان ما مجبور شدند به علت های مختلف از جمله تهدید و در خطر بودن و مشکلات اقتصادی و…. به خارج از کشور مهاجر و پناهنده شوند.