آرشیو کامل

نگرانی‌های اداره حمایت از پناهندگی در اروپا از خطر تعقیب زنان از سوی طالبان

محدودیت‌هایی که از سوی طالبان در افغانستان وضع شده، بر اساس گزارش اداره حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا، همه زنان و دختران را در خطر آزار و تعقیب قرار می‌دهد و به این خاطر آن‌ها به صورت عمومی واجد شرایط دریافت پناهندگی در اروپا هستند.

وزیر خارجه ایران بازهم بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد

ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان نه تنها می‌تواند به برنامه‌های کمک‌رسانی و نیز بازسازی کشور یاری رساند بلکه تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی، آوارگان و قاچاق مواد مخدر برای منطقه را کاهش خواهد داد.