۷ ثور و تزویرگران!

  • انتشار: ۸ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 111651

بدون شک رویداد ۷ثور ۱۳۵۷ یک تحول بنیادی در تاریخ معاصر کشور بود؛ اما این که در آغاز بخاطر اشتباهات و سپس رودر رو شدن با مخالفت و قیام مردم به بحران دوامدار و فاجعه بار بدل شد، جای تاسف دارد و برای پی بردن به علل/دلایل آن نیاز به تامل تاریخی و سیاسی دقیق و بی طرفانه دارد.

نکته مهم تر این که جنایت ها، وطن فروشی ها، غارت ها، کشتارها و ویرانی های کشور، دامن زدن به تفرقه قومی و سمتی، بی کفایتی سیاسی و حکومتداری ناکام و فسادآور پس از ۷ ثور تاکنون را، که بنام جهاد و امارت و جمهوریت (دموکراسی) اتفاق افتاده است، و اعتماد، خودباوری، امید و آینده را از مردم ما گرفته است؛ نمی توان به رویداد ۷ثور نسبت داد و عاملان و مرتکبان تزویرگر این فاجعه ها را برائت داد.

حقیقت نگری، واقع گرایی و عدالت آنست که پرونده سیاه هر دوره باید با در نظر گرفتن عاملان و کارگردانان همان دوره به بررسی گرفته شود و عدالت در مورد شان تطبیق شود. اگرچه شرایط تطبیق عدالت در افغانستان، بصورت عینی نه در گذشته وجود داشت، و نه اکنون وجود دارد، و نیز چشم اندازی امیدبخشی هم برای آن دیده نمی شود، اما با روشنگری می توان قضاوت عادلانه وجدان بیدار جامعه را بدست آورد.

عبدالشکور اخلاقی