یک سوال بی پاسخ از آلیس ویلز

  • انتشار: ۱۹ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82667

خانم آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا دیروزتویت کرده بود که:” در حالیکه جهان با شیوع کوید ۱۹ ضربه می‌بیند که پیامدهای زیانبار اقتصادی برای همه دارد، کشورهای کمک کننده به افغانستان از اینکه آجنداهای شخصی در این کشور بر رفاه مردم مقدم قرار داده می‌شود، خسته ونا امید شده‌اند.”

درین جا آنچه ایشان فرموده اند قابل درک است و واقعآ ارجحیت منافع شخصی وگروهی بعضی حلقات معلوم الحال را همه نکوهش میکنند واین جنگ کشالک کشور رابرپرتگاه نابودی وجنگ داخلی وتقابل اقوام نزدیک ونزدیک ترساخته که عواقب آن بدوش کسانی است که آجنداهای شخصی را بر رفاه مردم مقدم قرار داده وهیزم بیار این معرکه شده اند.

اما موصوفه دو روز قبل درتویت خودتاکید کرده بود که:” ادامه کمک‌ها به افغانستان مستلزم تشکیل یک حکومت فراگیر دراین کشور است وما همه باید رهبران افغانستان را برای توافق روی ایجاد یک حکومت فراگیر پاسخگو کنیم.”

این تویت ایشان برایم گنگ ونمی دانم هدف محترمه از تشکیل یک حکومت فراگیرچیست؟
اگر در حکومت فعلی سهم دادن برای تمام کاندیدان ریاست جمهوری منظوراست، پس این همه مبالغی برای انتخابات روی چه منظوری پرداخت شد، اگر چنین مفکوره ی نزد امریکا وجود داشت که برای زحمات تمام کاندیدهای ریاست جمهوری پاداش دهند،ایکاش مقامات امریکایی قبل از انتخابات درتقسیم عادلانه پست های دولتی “هرکس رامطابق استعداد وخدمات اش ” اقدام میکردند وازتدویرانتخابات انصراف می ورزیدند ازجانبی ازمصارف هنگفت انتخابات جلوگیری میشد واز جانبی هم مردم مستضعف کشورازین حالت سردرگمی نجات می یافتند واز مبالغی که در انتخابات مصرف شده می شد در سایر موارد استفاده واستفاضه گردد.

آیا برداشت من از فرموده خانم محترم آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا درست بود ویا در جمله مذکور کدام هدف مشخص دیگری نهفته است؟

عیدالوکیل داوری