یک بام و دو هوای مدنی!

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103720

چندی پیش تعدادی دختران جلف، عریان و نیمه عریان در لباسهای گوناگون خودنمایی از نوع مدلینگ کردند برخی اعتراض براین داشتند که مدلینگ یک پدیده صنعتی ست و از آنجایی که در افغانستان این پدیده جا نیفتاده است این حرکات مدلینگ صنعتی نه بلکه حرکاتی عقده مندانه و جلفی گریست مدنی های عزیز و مدافع برخواسته و صدای اعتراض سردادند که اینها حق دارند که چنین حرکتی را انجام دهند و به شما مربوط نمیشود و نباید در آزادی دیگران اظهارنظر کنید و دخل و تصرفی داشته باشد!!

در مرحله بعدی تعدادی از خواهران با اقدامی کمپاین گونه در بامیان به توزیع چادرهای مشکی بر پایه حجاب اسلامی داشتند اما در این باب تعداد زیادی از مدنی های ما صدای اعتراض شان بلند شد که: بامیان را سیاه نسازید، لباس عنعنوی و گلرنگ بهتر است، اقدامات ایران است، برده گی ست و سخنانی از این دست!!

سوال و ابهام در کجاست!

مگر شما مدنی گرایان به آزادی و لحاظ نمودن اختیار افراد باور ندارید؟ اگر دارید با کدام منطقی جلفی گری، مدلینگ و۱۸+ را حق بانوان میدانید و هرکس اعتراض کرد بر مبنای حقوق و آزادی زنان بر او حمله ور میشوید و زن ستیز قلمداد میکنید اما از جانبی بانویی که به حجاب، دین، مذهب و قوانین اجتماعی خود باور دارد و برمبنای آن به حجاب بعنوان یک ارزش مینگرد به وی متعرض و معترض میشوید این در کجای قاموس و قانون مدنیت و آزادی ست؟
تعریف آزادی از نگاه شما چیست؟
لخت و عریان بودن یا حق انتخاب داشتن؟

اگر حق انتخاب تعریفی از آزادی است با این حساب اگر آن دختر جلفی گری را انتخاب کرده و شما وی را در حق انتخاب ذی حق میدانید پس این خواهر هم حجاب را انتخاب کرده است و حق دارد! و شما هم حق مداخله در انتخاب و سلیقه شان ندارید و باید بگذارید تا خودشان تصمیم بگیرند! کما اینکه حجاب با ارزشهای این جامعه مطابقت دارد اما مدلینگ و جلفی گری تضاد و عناد با ارزشهای کهن این سرزمین!

آزادی را برابر بخواهید!

علی رضایی