کدام شهید مزاری و شهید مسعود قابل دفاع و قدر اند و…؟

  • انتشار: ۱۹ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94506

شهید مزاری دوران جهاد و شهید مسعود دوران جهاد و دوران مقاومت اتحاد شمال در برابر طالبان قابل دفاع و قدر است. اما شهید مزاری و شهید مسعود دوران جنگ‌های خانمانسوز کابل را بایستی با دید دیگر مورد ارزیابی قرار داد!

کاری به شعار سران اقوام نداریم؛ شعار حق خواهی و عدالتخواهی را همه بلد اند و آسان هم است. اما آنچه که مهم است عملکردهای سیاسی این دو بزرگوار و پیامدهای آن برای کل افغانستان بویژه اقوام همیشه محروم است.

جهت گیری‌های سیاسی و نظامی این دو شخصیت در دوران جنگ‌های خانماسوز کابل جز تباهی دوام دار و هموار نمودن راه برای پشتونیزم و آوردن پشتونیزم از حاشیه به متن دست آورد دیگری نداشت.

بنابراین، نخبگان بویژه نخبگان اقوام همیشه محروم به جای نگاه بت وارگی به شخصیت‌های اقوام، به نقدشان بپردازند و از رفتارهای خانمانسوز دهه‌ی هفتادی سران فاصله بگیرند نه این‌که راه ویرانگرشان را با تعصبات قومی ادامه بدهند و تمام مصالح علیای کشور و مردم را به پای قوم، نژاد و حزب قربانی نمایند.

خلاصه شهید مزاری و شهید مسعود دوران جنگ‌های خانماسوز کابل قابل دفاع نیست و همه‌ی نخبگان بویژه نخبگان تاجیک و هزاره دست از تعصبات کر و کور بردارند و از آن مسیر برگردند تا بتوانند طرح نوی در اندازند. باید بپذیریم که با نگاه بت وارگی، رهایی سراب است و بس.

محمد امین احسانی