چه کسانی برای “نظام جمهوری” تهدید اند؟

  • انتشار: ۳۰ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110777

با اعلام خروج نیروهای خارجی نگرانی ها، بخصوص از لحاظ روانی، نسبت به امنیت و ثبات کشور به طور کلی، و نظام جمهوری بطور خاص در جامعه دامن زده شده است. اما باسپری شدن چند روزی از قضیه چنین پیداست که تهدید اصلی و نگرانی جدی بیش از آن که از سوی مخالفان باشد، از سوی کسانی است که در درون نظام، به اختلافات قومی و سمتی دامن می زنند، و آنانی که دل شان برای روزهای چور و چپاول تنگ گردیده و یا موجودیت و منزلت خود را در ناامنی جامعه و شکل گیری گروه های جنگی می بینند. آنان یقین دارند که با گسترش ناامنی و تضعیف نظام، دست های بیرونی نیز، برای آشوب بیشتر در کشور آنان را نوازش خواهندکرد.

شرایط تاریخی کنونی ایجاب می کند که از منطق سیاسی کارگرفته و با روحیه واقع بینی، بجای آن که بر تهدیدها و نقطه های افتراق تاکید ورزید، بر نقطه های مشترک و ضرورت هم پذیری، تقویت ارزش های سیاسی و اجتماعی مشترک و حفظ نظام سیاسی توجه جدی نشان دهیم. نباید اجازه دهیم که روزهای تلخ گذشته تکرار شود و زندگی ما بازیچه عده ای عناصر زورگو و چپاولگر و ماجراجو قرار گیرد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟