چند نکته درباره انفجار تروریستی بامیان

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99654

انفجار دیروز در بامیان باستان از چند زاویه قابل ارزیابی است:

اول: اینکه کشورهای منطقه از جمله پاکستان و عوامل داخلی آن همچنان نقش مخرب در افغانستان دارند و هیچ تغییر ی در سیاست آن ها نسبت به افغانستان رخ نداده است.

دوم : داعش خراسان آلت دست سازمان اطلاعات پاکستان است که به احتمال قوی مسئولیت انفجار بامیان را به عهده می گیرد.

سوم : انفجار بامیان نشان داد که عاملان آن سعی در گسترش نفوذ و اقتدار خود هستند واربابان آن ها از ناامنی افغانستان سود می برند.

چهارم : بامیان منطقه ای آرام در مرکز کشور و یکی از مکان های جذاب گردشگری برای خارجی ها است و ارز خوبی برای مردم منطقه دارد با این رخداد تروریستی، اقتصاد منطقه آسیب می بیند و تروریستان و حامیان خارجی آن ها سعی در ضربه زدن به این صنعت و امنیت منطقه هستند.

پنجم : برخی از عناصر دولت اشرف غنی که خواهان ماندن نیروهای غربی ها در کشور هستند ممکن است که به آن ها در انفجار کمک کرده باشند تا جایگاهشان حفظ شود.

ششم : با رخداد امروز گروه ها و افراد بومی منطقه از آب گل آلود ماهی خواهند گرفت و سعی در کسب قدرت خواهند کرد.

هفتم : متاسفانه این افراد و گروه ها خودشان به عامل ناامنی بیشتر منطقه تبدیل خواهند شد وای کاش سودی به حال مردم می داشتند که ندارند در نتیجه بحران کشور شدت خواهند گرفت.

خداداد اکبری