چرا این همه نگرانی؟

  • انتشار: ۲۸ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 110611
افغانستان

بایدن گفت: وقت رفتنه، کار ما ملت سازی نیست، ما ازمنافع خود دفع خطر کردیم.
حالا غیورمردان افغان با شنیدن این سخن بایدن، رنگ باختند و نگرانی پی نگرانی! چرا؟ چون:
-دنیا پول داد که کشور خود را بسازید، اما ما از آن پروژه های شخصی، گروهی و مافیایی ساختیم.
-دنیا کمک کرد که دموکراسی را تمرین کنیم، اما ما قوم سالاری و تقلب را تمرین کردیم و انگیزه و روحیه برتری جویی خود را در پشت آن پنهان کردیم.
-دنیا حمایت کرد تا مکتب و شفاخانه بسازیم، اما ما با مکتب ها و شفاخانه های خیالی دزدی کردیم.
-دنیا تشویق کرد که اردو و پولیس را برای امنیت کشور و در خدمت به مردم بسازیم، اما ما آنان را گارد شخصی و منافع خود ساختیم، حتا از نان و معاش سرباز و پولیس دزدی کردیم.
-…..

  • دنیا گفت بیایید “آدم” شوید و مثل”آدم” زندگی کنید، به همین منظور وزیر، وکیل و کارمند ما را برای آموزش برد، اما ما گفتیم “ما” ، “شیر” استیم “شیر”! و افغانستان “بیشه شیران”.
    حال نیز نگرانی کسانی که بیست سال خوردند و بردند، نگرانی از آینده کشور نیست؛ بلکه نگرانی قطع امتیازات و از دست دادن مقام است. این مردم هستند که برگلیم فقر و در فضای ترس و تداوم ناامنی نگران جان و سرنوشت خود اند.

عبدالشکور اخلاقی