وضعیت شکننده و تصمیم اعضای مجلس!

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99064

۱) درست یک سال و دوماه از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ۹۸ گذشت. انتخاباتِ ۶میزان یک پروسه ایِ پر از جنجال و همراه با هیاهو بود که در فضای خفه قانِ امنیتی و سیاسی و وضعیت آشفته و گنگِ جنگ و صلحِ افغانستان برگزار گردید و در عین زمان، این انتخابات دارای مزایا و معایب وافری بود که فقط در این متن نمی شود به آن پرداخت و اما با تمام چالش هایش سپری گردید. انتخابات به سرانجام نشست و از نتایج بر آمده از این پروسه، نیز دست کم شش ماه گذشت واما تا اکنون، نهادهای حکومتی افغانستان به شمول کابینه، اعضای دادگاه عالی، رهبری دادستانِ کل و برخی نهادهای حکومتی توسط سرپرستان مدیریت می شود.

۲) اعضای کابینه دولت به تازگی در پارلمان برای رای و اعتماد معرفی شده است و هفته ی گذشته و هفته آینده، پروسه رأی دهی و اعتماد به وزرای کابینه، ختم می گردد ولی نکته ای قابل تأمل٫ چگونگی استعمال رأی و اعتماد هستند که می تواند بر بهبود وضعیت و شرایط شکننده و نازکِ امنیتی/سیاسی، کمک نماید. بحث و گفت وگویی جاری در قطر در هاله ی از ابهام است و هیچ برایندِ مشخص و مثبتِ آن مشاهده نشده است، طالبان به حملات شان شدیداً افزایش داده و گفت وگویی قطر هیچ تأثیر بر جنگ و آتش بس نگذاشته و رویاروی طالبان را با نیروهای امنیتی افغانستان مضاعف ساخته است. به رغم فعالیت های طالبان، شبکه های دیگر نیز فعال شده و عملاً بنیاد های فکری افغانستان را نشانه می رود و قربانی های طاقت فرسا می ستاند.

از "مرگ" ایمن الظواهری، فقط "مصیبت" آن سهم ماست!

۳) اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با توجه به شرایط شکننده ای موجود می بایست باید عقلانی و با ضرورت و نیازهای زمانه ی موجود تصمیم بگیرد که چگونه بر جراحتِ نهادهای زخمی و نهادهای سرپرستی، خاتمه بخشد. و لسی جرگه تنها نهاد قانون گذار است که بر مثمریت و مؤثریت اداره ای جدید و کابینه کارا ، می تواند دولت افغانستان را کمک نماید.
به اداره تحت رهبری سرپرستان قطعا باید نقطه پایان گذاشته شود و این مجلس است که با استماع برنامه های اعضای کابینه به چگونگی تشکیل یک کابینه موثر و مفید برای افغانستان تصمیم می گیرد و اعتماد می نماید.

زهرا اندیشمند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟