وضعیت شکننده و تصمیم اعضای مجلس!

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99064

۱) درست یک سال و دوماه از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ۹۸ گذشت. انتخاباتِ ۶میزان یک پروسه ایِ پر از جنجال و همراه با هیاهو بود که در فضای خفه قانِ امنیتی و سیاسی و وضعیت آشفته و گنگِ جنگ و صلحِ افغانستان برگزار گردید و در عین زمان، این انتخابات دارای مزایا و معایب وافری بود که فقط در این متن نمی شود به آن پرداخت و اما با تمام چالش هایش سپری گردید. انتخابات به سرانجام نشست و از نتایج بر آمده از این پروسه، نیز دست کم شش ماه گذشت واما تا اکنون، نهادهای حکومتی افغانستان به شمول کابینه، اعضای دادگاه عالی، رهبری دادستانِ کل و برخی نهادهای حکومتی توسط سرپرستان مدیریت می شود.

۲) اعضای کابینه دولت به تازگی در پارلمان برای رای و اعتماد معرفی شده است و هفته ی گذشته و هفته آینده، پروسه رأی دهی و اعتماد به وزرای کابینه، ختم می گردد ولی نکته ای قابل تأمل٫ چگونگی استعمال رأی و اعتماد هستند که می تواند بر بهبود وضعیت و شرایط شکننده و نازکِ امنیتی/سیاسی، کمک نماید. بحث و گفت وگویی جاری در قطر در هاله ی از ابهام است و هیچ برایندِ مشخص و مثبتِ آن مشاهده نشده است، طالبان به حملات شان شدیداً افزایش داده و گفت وگویی قطر هیچ تأثیر بر جنگ و آتش بس نگذاشته و رویاروی طالبان را با نیروهای امنیتی افغانستان مضاعف ساخته است. به رغم فعالیت های طالبان، شبکه های دیگر نیز فعال شده و عملاً بنیاد های فکری افغانستان را نشانه می رود و قربانی های طاقت فرسا می ستاند.

۳) اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با توجه به شرایط شکننده ای موجود می بایست باید عقلانی و با ضرورت و نیازهای زمانه ی موجود تصمیم بگیرد که چگونه بر جراحتِ نهادهای زخمی و نهادهای سرپرستی، خاتمه بخشد. و لسی جرگه تنها نهاد قانون گذار است که بر مثمریت و مؤثریت اداره ای جدید و کابینه کارا ، می تواند دولت افغانستان را کمک نماید.
به اداره تحت رهبری سرپرستان قطعا باید نقطه پایان گذاشته شود و این مجلس است که با استماع برنامه های اعضای کابینه به چگونگی تشکیل یک کابینه موثر و مفید برای افغانستان تصمیم می گیرد و اعتماد می نماید.

زهرا اندیشمند