نه شعار صادق است و نه شعار دهندگان صداقت دارند!

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103811

چند روزی بود که بسیاری و از جمله برخی طلبه‌های به اصطلاح روشنفکر ادعا داشتند که چادر ایرانی دارای شکل و رنگی می‌باشد که با پوشش بانوان این سرزمین ضدیت دارد و فرهنگی است بی‌گانه که هیچ ربطی با فرهنگ و پوشش مادران‌ما ندارد؛ لذا باید جلو ورود این چادر و فرهنگ غیر خودی گرفته شود و ما فرهنگ بی‌گانه را برنتابیده با آن مبارزه می‌کنیم.

اما اگر کمی دقت نماییم درخواهیم یافت که نه شعار صادق است و نه شعار دهندگان صداقت دارند.

شعار صادق نیست چونکه حجاب ایرانی و پوشش هزارگی نه از حیث منشأ مخالف هم اند و نه از حیث هدف با هم در تضاد اند؛ زیرا منشأ هر دو، فرهنگ اسلام و هدف هر دو حفظ عفت است. تازه اصل خود چادر صرفا یک پدیده‌ای ایرانی نیست و چادر ایرانی هیچ ضدیتی با چادر بانوان این مرز و بوم هم ندارد و تصاویر ذیل به خوبی گویای چنین واقعیت است؛ حتی مادران‌ما از چادرهای دست و پا گیر تر از چادرهای ایرانی نیز استفاده می‌کردند و می‌کنند. پس اصل شعار صادق و راست نیست.

شعار دهندگان صداقت ندارند؛ برای این‌که این‌ها اگر راست می‌گفتند یا راست می‌گویند، چرا علیه توهین به شهداء، که توسط لیسه معرفت صورت گرفت و شهدای مظلوم را اهل دوست دختر و عیاش معرفی نمود، واکنش نشان ندادند؟ در صورتی که بسیاری از همین مدعیان مبارزه با فرهنگ بی‌گانه، طلبه اند و به خوبی می‌دانند که فرهنگ شهادت چیست؟ و به خوبی می‌فهمند که به چه کسی شهید گفته می‌شود؟ و به درستی درک می‌کنند که توهین لیسه معرفت چقدر شرم آور و تا چه اندازه دهن کجی به شهداء و شهادت است؟ با این همه آگاهی و درک، باز سکوت مرگباری نمودند و خبری از مبارزه با فرهنگ بی‌گانه نبود که نبود.

بازهم شعار دهندگان صداقت ندارند؛ برای این‌که این‌ها اگر راست می‌گفتند یا راست می‌گویند، چرا در برابر مراسم مختلط یلدایی که در آن نامحرمان نظاره گر نوامیس سر برهنه و بدون حجاب هزاره بودند، سکوت نمودند؟ آیا آن مراسم و به بازی گرفتن نوامیس این مردم از نظر این مبارزین با فرهنگ بی‌گانه، که بسیاریشان طلبه هستند، طبق فرهنگ هزارگی بود؟ اگر این‌ها راست می‌گفتند یا راست می‌گویند، چرا آن زمانی که نوامیس هزاره در جلو لنز دوربین‌های مؤسسات شناخته شده قرار گرفتند، با فرهنگ بی‌گانه مبارزه نکردند؟ یا باز طبق نظر این مبارزین با فرهنگ بی‌گانه، خوابیدن و ناز و کرشمه در برابر لنز دوربین‌های مؤسسات معلوم الحال و فاسد فرهنگ هزارگی است؟ بنابراین، این همه سکوت در قبال انحرافات روشن و برنامه‌های مبتذل، که باز تصاویر ذیل شواهد صادقی اند، به خوبی عدم صداقت این شعار دهندگان را می‌رساند.

خلاصه نه شعار این‌ها صادقانه و علمی است چون حجاب ایرانی و پوشش هزارگی روحا و اهدافا یکی اند و تازه چادر صرفا پدیده ایرانی هم نیست؛ و نه این‌ها صداقت دارند؛ زیرا در برابر انحرافات و برنامه‌های صد در صد ضد فرهنگ هزارگی سکوت مرگبار پیشه نمودند و می‌کنند.

محمد امین احسانی