نقش سه فرد در رفتن آمریکائی ها از افغانستان و قدرتمند شدن طالبان

  • انتشار: ۲۸ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110634
طالبان

بیست سال پیش آمریکا قوتهایش را زمانی وارد افغانستان کرد که بیداد و قدرت طالبان به اوجش رسیده بود، آمریکا و جهان از افراطیت طالبان در هراس شدند، در واقع حمله آمریکا نابودی طالبان بود و اینک بیست سال بعد بازهم طالبان قدرتمندتر از بیست سال پیش، یعنی آمریکا آب در هاون کوبیده؟!

شاید آمریکا نمی خواست طالبان بعد از نابودی بازهم قدرتمند گردد، چرا که ایدئولوژی طالبان با فکر حاکم بر آمریکا هیچ تناسبی ندارد، در عدم تناسب دو فکر حاکم جای تردیدی نیست، ولی آمریکا در حمایت و قدرت دادن افرادی که بعد از طالبان آورد اشتباه کرد، علم کردن “حامد کرزی” که خود از طالبان بود به عنوان رئیس جمهور و در مرحله دوم، به قدرت رساندن ” اشرف غنی احمد زی کوچی” که از پشتونهای متعصب قوم گرا بود و تمام همش به قدرت رساندن پشتونها بود و طالبان افراطی همه اش متشکل از قوم پشتون بود، بنا بر این غنی احمد زی تلاش کرد که بیش از قدرتمند سازی دولت به قدرتمند کردن طالبان همت کند، در این مورد دلایل فراوان است.
سومین فردی که در طالب سازی و زنده کردن جنازه ها “خلیل زاد” نماینده مستقیم خود آمریکایی بود، خلیل زاد از آرزوهایش حاکمیت قوم پشتون است و این کار را به صورت نرم در طی بیست سال انجام داد، خلیل زاد به بهانه های مختلف از طالبان حمایت کرد و دیگر اقوام را از بدنه دولت دور کرد.

این سه شخص آمریکا و کشورهای هم پیمانش را فریب دادند و هم مردم افغانستان را تا اینک که به آرزوهایشان نزدیک شده اند و آن حاکمیت طالبان و خروج قوتهای آمریکایی است.

دکتر علی اکبر فیاض