نظام غیر قانونی

  • انتشار: ۳۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94854

کمیسیون تقنین مجلس میگوید که در چهار سال بیش از صد فرمان رییس‌جمهورغیرقانونی بوده‌اند. برخی از این فرامین را که شامل ایجاد وزارت خانه ها، ادارات و حتا به نظرمن ایجاد شورای عالی مصالحه و … را میتوان نام میبرد. ولی مجلس از یاد میبرد که انتخاب اشرف غنی به حیث رییس جمهور غیر قانونی است، با تخطی آشکار از قانون اساسی و قانون انتخابات که روی انتخابات یا رای دهی آزاد، شفاف، عادلانه و بدون تقلب تآکید دارد وی این مقام را اشغال نموده است. وی این مقام را محصول تبانی با داکترعبدالله که به نوبه خودمدعی پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری بود کسب نموده.

به این سبب است که من شورای عالی صلح را نه به علت اینکه مورد تائید پارلمان قرار نگرفته، زیرا مقام، صلاحیت و بودجه آن در حد یک وزارت و حتا بیشتر ( شخص دوم حکومت) از آن است بلکه از این لحاظ که تعین رئیس آن قانونی نیست. مگر ممکن است که پارلمان در مورد تعین رئیس یک بنیاد مستقل رای بدهد ولی در مورد تعین کسی که رتبه شخص دوم مملکت رادارد رای ندهد ؟ داکترعبدالله یا به ناحق اشرف غنی را متهم به تقلب و خود را پیروزمند انتخابات ریاست جمهوری میدانست، یا حق داشت ولی “مصلحت” دید تا قدرت را با ایجاد یک “حکومت وحدت ملی دوم” با غنی تقسیم کند. این خود محک برعدم قانونی بودن و غیر مشروع بودن حکومت کنونی است (قانون مصلحت پذیر نیست، قانون کور و کر است).

پارلما ن از این واقعیت چشم میپوشد، با آنکه رئیس کمیسیون تقنین غنی را به استبداد متهم میسازد. چرا ؟ به خاطر اینکه در یک نظامی که روی قانون استوار است، مقامی که (اینجا قوه اجرائیه) مطابق به مراعات قانون ایجاد نشده باشد هرتصمیمی را که به سرنوشت مردم ارتباط دارد بگیرید، از قبیل برگزاری انتخابات شورای ملی، غیر قانونی و بدون اعتبار است. یعنی خود مجلس یا پارلمان غیر قانونی است. به همین ترتیب، تمام تعینات مهم، تشکیل حکومت، تعین وزرا … و انتخاب و تعین رئیس قوه قضائیه و قضات محکمه عالی (ستره محکمه) هم غیر قانونی است. آب چشمه را که در منشآ آن خلط کنید تا پائین خلط خواهد بود.

متآسفانه کسی به این واقعیت توجه نداشت و ندارد که عامل اصلی قدرت طالبان و تغیر سیاست امریکا که دوستانی را که خلق نموده بود به نفع طالبان رها نمود، ضعف و عدم مشروعیت نظام “جمهوریت” بود. از صاحبان قدرت وهواداران آنها که گله ای نیست، گله ای اگرهست از همه مردم و بویژه از آنهایی که خود را “تحصیلکرده” و “روشنفکر ” میدانند، هست که جمهوریت را به مثابه یک کلمه جادویی که همه مشکلات را رفع میکند پرستش میکنیم ولی به بطن، به ماهیت و حتا به شکل و کارکرد وعمل آن توجه نداریم. قانونی نیست.

کریم پاکزاد