مقامات در غزنی: بعضی از تاجران و موسفیدان برای طالبان پول جمع می کنند

  • انتشار: ۱۷ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21861

مسوولین غزنى مى گویند که برخى تاجران و متنفذین قومى این ولایت، به نام عُشر براى طالبان پول جمع آورى مى کنند و سپس طالبان با این پول، سلاح خریدارى نموده و نیروهاى امنیتى را مورد حملات قرار مى دهند.

عبدالکریم متین والى غزنى مى گوید در این ولایت افرادى نیزوجود دارند که در طول روز در شهر زندگى مى کنند؛ اما شب هنگام با طالبان مسلح همکارى دارند.

به گزارش پژواک؛ متین، در یک نشست در مقام ولایت سخن مى گفت افزود پولى که آنها به طالبان مى دهند، نه عشراست و نه هم زکات؛ طالبان مسلح توسط آن سلاح و ماین خریدارى مى کنند و درنهایت مردم را ذریعۀ آن مى کشند.

به گفتۀ والى، پولى که به طالبان داده مى شود، همین پول را به اعمارشفاخانه وسرک جمع آورى کنند، طالبان پل وسرک را اعمارنمى کنند، آنها کارهاى تخریبى مى کنند.

متین افزود: “دکاندارى و تجارت را درشهر انجام مى دهند؛ اما عشر آن را درولسوالى ها به طالبان انتقال مى دهند؛ نباید چنین شود، باید یک جهت را انتخاب کنند.”

والى غزنى گفت که این افراد، درانجام تمام جرایم وگناه هان با طالبان مسلح شریک اند.

مل پاسوال امین الله امرخیل قوماندان امنیۀ غزنى گفت آنانى که با طالبان کمک مى نمایند، یا معاملات داد وستدشان را از شهر به بیرون انتقال دهند و یا هم ازاین کارمنصرف شوند.

موصوف افزود که حوصلۀ دولت درمقابل این افراد به سرآمده و بعد ازاین، همه کسانى را که به طالبان پول جمع آورى مى کنند دستگیر خواهندکرد.

وى گفت: “یک تعداد افراد را دستگیرکرده بودم، موسفیدان آمدند، نام شان را نمى گیرم، به ضمانت رها شده اند؛ اما این بار واسطه را قبول ندارم، این افراد از دشمن بدتراند، که خود را توسط دولت نگهدارى مى کنند؛ اما پول را آن جا مى دهند.”

امرخیل علاوه کرد که همۀ این افراد را مى شناسد، این را هم مى داند که چه وقت نزد طالبان مى روند و درکجا براى شان پول مى دهند.

وی گفته است که افرادى وجود دارند که براى طالبان اسلحه سبک وسنگین خریدارى مى کنند و مجروحین آنان را براى تداوى به شهرانتقال مى دهند؛ اگر آنها به این کارشان ادامه دهند، همه دکاکین و مارکیت هاى شان رامسدود خواهم کرد.