مرحوم آیت الله مصباح یزدی اینگونه بود

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103158

ایشان ازچند نظرگاه متفاوت اندیشید و عمل کرد.

۱- پرهیزاز موازی کاری دربنای مرکزعلمی؛ برخی ازعلما با این که درعنوان، کلمه ای “عظمی” را افزوده اند، اما دربنای مرکزعلمی جز موازی کاری و تکرار عرضه نکرده اند.

۲- ازنظر علمی وبرخورد باعلم نیز مرحوم آیت الله مصباح بادیگران متمایز عمل نمود. ایشان درصدد برآمد روابط و تمایز علوم انسانی و اسلامی راکشف کند. هم چنین درتفسیر قرآن بارویکرد و نگرش ساختاری تفسیر موضوعی نگاشت تا نظر قرآن را درباره ای مسائل جدید بشناسد و بشناساند که این مهم باروش کلاسیک میسر شدنی نیست.

۳- تربیت شاگردان آگاه به علوم روز درمیدان علم و سیاست که بامنطق روز بتوانند درجامعه حضور موثر داشته باشند.
و….
رح آن مرحوم شاد وباابرارمحشورباد.

محمد تقی فاضلی