فقرموجود، ساختاری است!

  • انتشار: ۱۷ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 71907

این که به شکایت و وضعیت تاسفبار گل زمان بصورت فوری واکنش و حمایت صورت گرفته است، قابل قدر و ستایش است؛ اما باید افزود که فقر موجود در جامعه ساختاری و سیستماتیک است. نظام اقتصادی موجود که بنام بازار آزاد خوانده می شود و برنظام سیاسی و جامعه ما تحمیل گردیده است، نتیجه اش نابودی اقتصاد داخلی در همه عرصه ها، منزوی و ورشکست کردن مولدین و سرمایه گذاران ملی در راستای مصرفی ساختن جامعه، رونق بخشیدن واردات کالاهای خارجی، ازبین بردن قشر متوسط و عمیق و گسترده ساختن شکاف اقتصادی در جامعه است؛ بازگذاشتن و حمایت از تاجران دلال و واسطه بسودکمپنی های خارجی از اهداف و محصول طبیعی چنین نظام اقتصادی بر کشور است.

حتا عرصه فرهنگ نیز تحت تاثیر اقتصاد دلالی قرار دارد. از کسانی بنام هنرمند و قشرفرهنگی حمایت می شود که ترویج کننده روحیه مصرف گرایی و تجملی اند. درچنین فضا و حاکمیت دلالی، طبیعی است که هنرمندان و فرهنگیانی که بگونه ای با روند حاکم همسویی نداشته باشند محکوم به زوال اند. لاغر و منفعل بودن و افول کارکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانه ملی (رادیو و تلویزیون) و نشرات ملی خود نشانه روشنی از ترویج و نهادینه ساختن سیاست و اقتصاد دلالی در کشور است.

بنابراین گسترش فقر و خواری، و تنگدستی آنانی که با رونددلالی حاکم (درهمه عرصه ها) همسویی نداشته باشند، و درنهایت نابودی اقتصاد داخلی قطعی است . حمایت های مقطعی در چنین ساختاردلالی فقط حالت تسکین دهنده و اقناع وجدان فردی ، بیش از آن اثری نخواهد داشت.

نویسنده: شکور اخلاقی