فرصت طلایی افغان ملتی ها

  • انتشار: ۱۶ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 109788
افغانستان

باری یکی از تئوریسین‌های افغان ملت، مبتنی بر نوع نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح کرده بود که پروسه ملت سازی در افغانستان داشت در دوره طالبان سیر تکاملی خود را می پیمود و با پیروزی این گروه، تمام موانع ملت شدن از سر راه برداشته می شد، اما ایالات متحده آمریکا با لشکرکشی خود به این سرزمین، این فرایند را متوقف و مختل کرد و به ضعفا جان تازه بخشید.

بیست سال پس از لشکرکشی آمریکا اما اکنون به نظر می رسد شرایط عینی و سیاسی بیش تر از هر زمانی حسب دلخواه افغان ملتی ها است، زیرا دیگر نه جبهه مقاومتی وجود دارد، و نه غیرخودی ها در حکومتند. طالب باز همان طالب است و به علاوه اینکه ارگ نیز در اختیار برادران نکتایی دار شان است.

عبدالشهید ثاقب