طرح بودجه سال مالی آینده از سوی پارلمان رد شد

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 16347

پارلمان به دلیل عدم توازن میان ولایت ها در بودجه سال مالی آینده و همچنان نبود پروژه هاى عایداتى در این طرح و دلایل دیگر، طرح بودجه سال مالی آینده را رد کرد.

در نشست امروز نمایندگان پارلمان از مجموع ۱۲۳ نماینده حاضر تنها شش تن از نمایندگان رای تایید و بقیه این طرح را که از سوی وزارت مالیه ترتیب شده بود، رد کردند.

سنا، این طرح را در هفتم قوس سال روان  با ارایۀ پیشنهاد ده ها پروژۀ انکشافى براى شامل ساختن در این طرح، تایید کرد و سپس به پارلمان ارایه شد.

به اساس معلومات وزارت مالیه، برای سال آیندۀ مالی که در اول جدى آغاز مى شود، ۲۸۷ میلیارد افغانی  بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده، که ۱۵۰ میلیارد افغانی آن که ٣٢ درصد کل بودجه را تشکیل مى دهد، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمویل مى شود.

بنا بر معلومات منبع، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.

امیرخان یار رییس کمیسیون مالى و بودجه ولسى جرگه، درنشست امروز این جرگه گفت که روى طرح یادشده در کمیسیون هاى جرگه بحث شده است.

وى گفت که در این طرح، برعلاوه نبود توازن میان ولایت ها، عدم توجه لازم به ولایات کم انکشاف یافته و نبود پروژه هاى عایداتى، مشکلات دیگرى چون پیشبینى عواید کم در سال آیندۀ مالى، نبود میکانیزم درست تطبیق بودجه و نبود توجه لازم به معارف و زنان وجود دارد.

سرانجام این طرح، به راى گیرى گذاشته شد و از جمع ١٢٣ عضو حاضر جرگه، شش تن به این طرح راى تایید و متباقى راى رد دادند.

به اساس ماده ۹۸ قانون اساسی، بودجۀ دولت و برنامه هاى انکشافی، به سنا و پس از نظر و مشورۀ بروی آن، به پارلمان ارایه می شود.

پیش از این نیز سنا گفته بود که در این طرح، توازن میان ولایت ها در نظر گرفته نشده؛ اما وزیر مالیه گفته است که طرح بودجه با درنظرداشت امکانات مالى و اولویت ها ترتیب شده است.