شهید مزاری؛ پیرو خط امام خمینی

  • انتشار: ۱۳ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87225

شهید مزاری و تبلیغات وسیعی که از او در هرسال از طرف حلقات خاصی صورت می گیرد، از او یک چهره مطلقا نژادگرا و قوم پرست به خورد مردم داده می شود و این که مثلا شهید مزاری، همیشه فقط در پی حقوق هزاره ها و هیچ ایده ای بالاتر و فراتر از آن را نداشته است؛ بلی رسم آن روز که حق خواهی از طریق قومیت باید صورت می گرفت چون در مسایل جهاد و دفاع، همه اقوام باهم مبارزه کرده بودند و این حق همه ملیت ها بود، ولی شهید مزاری نگاه دیگری هم داشت که هیچ گاه طرفداران و احزاب منسوب به او، از این زاویه او را نگاه نمی کنند و نمی پردازند؛ این که شهید مزاری یک طلبه انقلابی بود قبل از این که او را در قومیت منحصر کنیم؛ شهید مزاری از این نگاه، کسی است که با امام خمینی ملاقات می کند و نوشته جات و کتابهایی او را از عراق به ایران می آورد و بزرگترین خطر جانی را متحمل می شود تا ثابت کند که در راه مبارزه، در خط امام خمینی است؛ در ایران به دست ساواک اسیر و مدتی هم به جرم همکاری با امام خمینی زندان می رود.

در افغانستان نیز در مبارزاتی که داشته، خودش را متعهد به پیروی از ولایت فقیه می دانسته است حتی به نقل عزیز رویش، یکی از مواد اساسنامه حزب وحدت، تعهد سپاری به تبعیت از ولایت فقیه درج شده است و این نشان میدهد که ایشان در این راهی که گام نهاده بوده، هیچ گاهی از آن پا پس نکشیده است گرچه جبر زمان او را مجبور کرد که در اطراف خودش، برخی انسان های فاشیست را نیز جا دهد اما خودش به همان اعتقادی بود که قبلا داشته است؛ شاید همین الهام او از امام بود که از او یک مبارز نترس بار آورده بود؛ اما متاسفانه در هیاهوی تبلیغاتی این سالها، طلبه بودن او مطلقا فراموش شده و ایده ای ولایت فقیهی او از یادها رفته و از او چهره ای مطلقا نژادگرا ساخته اند که جای بسی تاسف و تاثر است و در این هیاهوی دستگاه تبلیغاتی که عده ای بر موج آن سوارند و استفاده جویی می کنند، مزاری را باید از این زاویه دید و نقد و نقل کرد، تا باشد که فضلیت و شرافت و ذهنیت آن شهید را از ایده جهانی مسلمین در حصار تنگ قبیلوی تقلیل ندهیم و او را از زبان عده ای فاشیست و ماوویست ننگریم؛ سالهاست که عده ای معلوم الحالی بر طبل نفاق و شقاق و می کوبند و از طرفی خودشان را وام دار شهید مزاری می دانند که کوچکترین نسبت فکری و ذهنی با آن شهید ندارند.

جامعه ای هزاره، علاقه عجیبی به امام خمینی داشتند و دارند سالها بود که مرچع تقلید شان بود و شهید مزاری نیز خودش را جدایی از ذهن و جسم و جان مردم نمی دانست و این علاقه را نسبت به امام تا آخر حفظ کرد.

علی ظفر یوسفی