سقراطی که جانش درخطر است!

  • انتشار: ۱۱ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103022

با همه اختلاف نظرهایی که با داکتر عبداللطیف پدرام دارم، می دانم که بیش تر از هر کسی دیگری جانش در معرض خطر است.

چند سال قبل او وقتی در باره امان الله خان صحبت کرد، تاجری از خوست یا پکتیا جایزه صدهزار دالری برای ترورش تعیین نمود.

پدرام حرف های بسیاری گفته و دیدگاه های بسیاری مطرح کرده که با روایت رسمی ناسیونالیسم افغانی ناسازگار است.

به تعبیری حتا می توانم او را “سقراط عرصه سیاست” بنامم. همانگونه ای که سقراط با پرسشگری های خود حماقت حاکم در آتن را آزرد و سرانجام به نوشیدن جام شوکران محکومش کردند، پدرام نیز با طرح پرسش های نوین، روایت رسمی ناسیونالیسم افغانی از تاریخ، فرهنگ و جامعه را به چالش مواجه کرده است. او از منظر بسیاری از افراطیون قومی یک “برانداز” است و محکوم به ترور.

من نمی دانم در عصری که وزارت داخله – بنا بر روایت ذکی دریابی – مسوولیت تامین امنیت را به عهده نمی گیرد، برداشتن موانع سمنتی خانه افراد در معرض تهدید و تضعیف کردن امنیت شان چه معنا دارد؟

ثانیا اگر قرار است موانع های سمنتی را برداریم، باید با همه یکسان برخورد کنیم. نمی شود از جمعه خان همدرد را گذاشت و از پدرام را برداشت. نمی شود در برابر یکی کرنش کرد و در برابر دیگری لجاجت.

عبدالشهید ثاقب