دولت ضعیف ، ملت ضعیف!

  • انتشار: ۲۲ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 97987

پیش فرض :
۱:فرض کنید در پشت فرمان ماشین استید نصف شب به چهار راه می رسید می بینید پلیس ترافیک نیست اما چراغ قرمز روشن است و شما عجله دارید چی کار می کنید به خاطر قرمز بودن چراغ و احترام به قوانین توقف می کنید یا با دیدن فرصت اینکه پلیسی نیست شما را جریمه کند و میخواهید زود تر به کار تان برسید حرکت می کنید؟

۲:در کشور ما مظاهره های بزرگ راه افتاد و حتی نتیجه آن مظاهره ها تلفات جانی نیز در پی داشت.
تظاهرات هموطنان در جنبش روشنایی بخاطر حق خواهی شکل گرفت و تعداد زیادی از جوانان ،محصلین،کادرها و مردم عادی شهید شدند .
حکومت چی عکس العمل نشان دادند؟
آیا به خواست مردم رسیدگی کرد و یا بیخیال مردم شد؟
آیا در کشور ما دولت قوی و مردم قوی،دولت قوی و مردم ضعیف،دولت ضعیف و مردم قوی و دولت ضعیف و مردم ضعیف است؟
با توجه به دو پرسش اول می توان به پاسخ این پرسش رسید.

اگر شما نصف شب با توجه به نبودن پلیس ترافیک پشت چراغ قرمز توقف کردید به این معنی است که شما به قوانین کشور احترام می گذارید و این نشان دهنده قوی بودن دولت است.
و اگر برعکس عمل کردید نشان دهنده ضعف دولت است.
با توجه به شرایط که کشور ما در دارد یقینا دولت ما ضعیف است و مردم ما هم به اندازه سر سوزن به قوانین احترام نمی گذارد.
جواب پرسش دوم از روز روشن تر است و مردم نیز به آن آگاه اند.
توجه نکردند حکومت به خواسته های مشروع مردم نیز نشان ضعف مردم است.
پس کشور ما دارای یک دولت ضعیف و مردم ضعیف است.
راه بیرون رفت از این معضل چیست؟

مردم ما نیاز به یک انسجام و هماهنگی است که بتواند قدرتش را در مقابل دولت نمایان نموده و دولت مجبور به احترام گذاشتن به خواست مردم شود.
در مقابل دولت نیز با تبلیغات و وضع قوانین که درخور وستایش مردم باشد مردم را وادار به پذیرفتن قوانین و عمل به آن قوانین نماید

سید عزیز موسوی