دشواری های صلح با طالبان

  • انتشار: ۱۰ ثور ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 84745

صلح با طالبان به چند دلیل دشوار است:

یک: طالبان خواهان حکومت امارتی/خلافت هستند و جمهوری در قاموس فکری شان نمی گنجد و قابل قبول نیست.

دو: طالبان شرع و حکم اسلامی را با فقه و اصول امارتی خود میخواهند یعنی شریعت تحت الفظی سلفی.

سه: طالبان موازین و قوانین حقوق بشری و بین المللی را قابل قبول نمی دانند و صرفا از منظر شریعت طالبانی به پیرامون می بینند.

چهار: از منظر مذهبی شیعیان را آنها مطرود دانسته و بخشی از جامعه کشور را تحمل نمیکنند.

پنج: دیدگاه تباری/سیاسی طالبان درشت و برجسته است و بجز بخشی از جمعیت کشور دیگران را محروم از حاکمیت و سیاست میپندارند.

علی رضایی