حکومت های گرفتارِ بحران، با اشتباهات پیهم، سراشیبی سقوط شان را تند تر می نمایند

  • انتشار: ۳۰ قوس ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 135013

گاهاً حکومت ها، اقداماتِ امتیاز طلبانه ای انجام می‌دهند که نه تنها اهداف تعیین شده را برآورده نمی نماید، بلکه با نتیجه ای معکوس، برضد خودش تبدیل می شود. بهترین فرصتِ مناسب را برای مخالفانِ یک نظام، اشتباهات استراتژیک نظامِ مستقر مهیا و فراهم می نماید.
گروه حاکم، در طول بیش از یکسال نتوانست به یک سلسله مراتب دولتی و ساختار تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت ها دست یابند و به همین دلیل در ایجاد تعادل میان کشور ها نیز احساسی و ناکام بوده اند. حکومت های گرفتارِ بحران، با اشتباهات پیهم، سراشیبی سقوط شان را تند تر می نمایند. نظامِ جدا از مردم، معلق و آویزان خواهد بود و با هر طوفانی دچار فروپاشی می شود.
اگر توقع این باشد که با بستنِ مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران این سرزمین، زمینه و سوژه را از مشروعیت و تشکیل حکومت ملی تغییر میدهیم، به همان اندازه کشور ها از تعامل با شما دور خواهند شد.
افکار عمومی در کشور های دیگر روی سیاست ها و تصمیم گیری های دولت های مطبوع شان اثر گذار است و هر چه اشتباه کنید، به همان اندازه از اهداف تان دور خواهید شد.
دنیای امروز با دهه ۷۰ خورشیدی به دلیل گسترش تکنولوژی ارتباطات کوچک شده است. حادثه ای در گوشه ای از یک قاره زمین، افکار عمومی سایر قاره ها و کشور ها را متاثر می سازد. جهانی شدن و ایده جهان وطنی در حال شکل گیری و بار ور شدن است. در چنین فضایی، اقدامات واپس گرایانه، احساساتی و فاقد مبنای شما عامل دلسردی دنیا و به فراموشی سپرده شدن افغانستان و تباهی یک نسل خواهد شد.

سید باقر محسنی کاظمی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟