حكومت حرف و شعار!

  • انتشار: ۲۷ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 68456
اشرف غنی

بيش از يك سال از طرح جامع امنيتي غرب كابل كه به دستور رئيس جمهور توسط عده اي از آشنايان به مسائل امنيتي ساخته شد، مي گذرد و هنوز اجرا نشده.
بيش از يك سال از قول رئيس جمهوري براي ساختن زون امنيتي غرب كابل مي گذرد.
رئيس جمهوري قول داد كه امكانات گرين زون اطراف رياست جمهوري را براي امنيت غرب كابل نيز فراهم مي كند اما اقدامي نشد.

بيش از دو سال است كه طرح تامين امنيت مراكز تجمع مردمي در ساحات شيعه نشين شامل كورس ها، مكاتب، شفاخانه ها، سالون هاي عروسي، سالون هاي ورزشي و… به حكومت داده شده است.
هيچ اراده و اقدامي در اين سه مورد ديده نشد. اگر اين اراده در مسئوولان ارشد مي بود، مديران امنيتي آن را اجرا مي كردند. حكومت در اين مدت صرفا از تبليغات اين طرح ها بهره برد و هيچ گامي جهت پياده كردن آن انجام نداد.
با چه وجدان پامال شده اي به ستاد هاي كمپاين و به تلويزيون ها و همايش ها مي رويم؟

سياسيون بر سر قدرت و به دور از قدرت و سياستگراني كه خود را نماينده جامعه شيعيان مي خوانند هر كدام به نوبه خود كوتاهي هاي جبران ناپذيري كرده اند. با وجود همه اين كم كاري هاي عمدي، اين گفتمان غلط انداز از جانب كساني كه نان در برابر وجدان مي خورند ترويج مي شود كه نبود اين حكومت به معني تسلط طالبان است، براي بهره كشي سياسي از رويداد هاي امنيتي قلم مي زنند و هيچ زبان صريحي براي برشمردن تقصيرهاي اولياي نعمت و مقامات ارشد خود ندارند.

نویسنده: شجاع محسنی