حکومت حرف و شعار!

  • انتشار: ۲۷ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 68456
اشرف غنی

بیش از یک سال از طرح جامع امنیتی غرب کابل که به دستور رئیس جمهور توسط عده ای از آشنایان به مسائل امنیتی ساخته شد، می گذرد و هنوز اجرا نشده.
بیش از یک سال از قول رئیس جمهوری برای ساختن زون امنیتی غرب کابل می گذرد.
رئیس جمهوری قول داد که امکانات گرین زون اطراف ریاست جمهوری را برای امنیت غرب کابل نیز فراهم می کند اما اقدامی نشد.

بیش از دو سال است که طرح تامین امنیت مراکز تجمع مردمی در ساحات شیعه نشین شامل کورس ها، مکاتب، شفاخانه ها، سالون های عروسی، سالون های ورزشی و… به حکومت داده شده است.
هیچ اراده و اقدامی در این سه مورد دیده نشد. اگر این اراده در مسئوولان ارشد می بود، مدیران امنیتی آن را اجرا می کردند. حکومت در این مدت صرفا از تبلیغات این طرح ها بهره برد و هیچ گامی جهت پیاده کردن آن انجام نداد.
با چه وجدان پامال شده ای به ستاد های کمپاین و به تلویزیون ها و همایش ها می رویم؟

سیاسیون بر سر قدرت و به دور از قدرت و سیاستگرانی که خود را نماینده جامعه شیعیان می خوانند هر کدام به نوبه خود کوتاهی های جبران ناپذیری کرده اند. با وجود همه این کم کاری های عمدی، این گفتمان غلط انداز از جانب کسانی که نان در برابر وجدان می خورند ترویج می شود که نبود این حکومت به معنی تسلط طالبان است، برای بهره کشی سیاسی از رویداد های امنیتی قلم می زنند و هیچ زبان صریحی برای برشمردن تقصیرهای اولیای نعمت و مقامات ارشد خود ندارند.

نویسنده: شجاع محسنی