جهان پس از مرگ

  • انتشار: ۲۵ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اطلس پلاس
  • شناسه مطلب: 86202

در اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی اعتقاد بر این است که پس از مرگ جسم انسان که همان کالبد فیزیکی ست از بین می رود اما روح انسان که همان بخش جوهری هویت اوست باقی می ماند. در دین اسلام پس از توحید یعنی ایمان به یگانگی خداوند، معاد دومین اصل از اصول دین می باشد: معاد که یک کلمه عربی به معنای دوباره برخاستن و رستاخیز می باشد. معاد در دین مقدس اسلام به معنای زنده شدن انسان در روز قیامت و بازگشتن روح به جسم وی و حاضر شدن برای رسیدگی به اعمال خوب و بد انسان می باشد.

جهان پس از مرگ
جهان پس از مرگ

در اسلام معاد در دو بخش برزخ و آخرت بیان شده است. برزخ به معنای حائل و پرده در حقیقت عالم بین این دنیا و آخرت می باشد، در برزخ روح انسان به طور کامل از بدن وی گرفته شده انسان بخشی از جزای کارهای دنیایی اش را می بیند. براساس عقاید اسلامی هرکاری که انسان انجام می دهد در روح او حک می شود و اگر به واسطه توبه و استغفار انسان اثر این اعمال را از روح خود پاک نکرده باشد، در عالم برزخ به شکل شخصی اعمال خود را مشاهده کرده بخشی از جزای آن را تجربه می کند.

تجربه نزدیک به مرگ، تاییدی بر حیات پس از مرگ

بررسی علمی تجربیات انسان هایی که تجربیاتی نزدیک به مرگ داشته اند به خوبی وجود حیات پس از مرگ را اثبات می کند. به عبارتی می توان گفت انسان هایی که به مرگ بالینی دچار شده اند تجربیاتی داشته اند که بسیار به مرگ واقعی شبیه بوده است. آقای «لانگ» در کتابش به نام «جهان پس از مرگ» می نویسد:بسیاری از کسانی که به مرگ بالینی دچار شده اند تجربیاتی نزدیک به مرگ را داشته اند، این افراد به واقعی بودن تجربیات خود باور داشته اند و آن را دلیلی برای وجود جهان پس از مرگ می دانند.» وی در تحقیقات خود به این نتیجه می رسد افرادی که تجربه ای نزدیک به مرگ را پشت سر گذاشته اند در بعد فردی دو حقیقت « واقعی بودن تجربیات و حقیقت پس از مرگ» را ثابت شده می بینند.

عناصر مشترک در تجربیات نزدیک به مرگ

براساس نتایج تحقیقات آقای لانگ در مورد تجربیات نزدیک به مرگ افراد، الگوی مشترکی از عناصر موجود در این تجربیات قابل مشاهده است که اغلب با یک ترتیب یکسان رخ می دهد. طبق این تحقیقات، در تجربیات نزدیک به مرگ از سوی افراد، دوازده عنصر یا تعدادی از آنها می تواند دربر گیرد. این عناصر شامل «جدایی روح از بدن، تقویت حواس پنجگانه، هیجانات و احساسات شدید و اغلب مثبت، عبور از یک تونل، مشاهده نوری روشن و یا روحانی، مواجه با افراد روحانی، روبرو شدن با مرز یا مانع، بازگشت به بدن به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه و موجه با دوستان و اقوام فوت شده» می باشد.

دنیای پس از مرگ
دنیای پس از مرگ

عالم برزخ

عالم برزخ اولین مکانی است که روح انسان پس از مرگ به آن وارد می شود. عالم برزخ اولین و آخرین ایستگاهی ست که پس از پرسش و پاسخ های اول قبر، انسان به آنجا منتقل می گردد. عالم بررخ در روایات ائمه معصومین(علیهم السلام) اشاره شده است. طبق روایتی از امیرالمومنین حضرت علی(ع) عالم برزخ آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت است که مال و فرزندان انسان در نظرش مجسم می شود.

در عالم برزخ نخست مال انسان در نظر او مجسم می شود

عالم برزخ که براساس روایات ائمه معصومین(علیهم السلام) و از جمله روایتی از حضرت علی(ع) جائی ست که انسان ابتدا متوجه اموال خود می شود. در این عالم انسان به اموال خود می گوید: «به خدا سوگند! من برای جمع آوری و حفظ تو بسیار حریص بودم و زیادی بخل می ورزیدم! حال چه کمکی می توانی به من بکنی؟ مال انسان در پاسخ به او می گوید: فقط می توانی کفن خود را از من برداری!»

فرزندان در عالم برزخ

براساس روایتی از حضرت علی(ع) دومین چیزی که انسان در عالم برزخ متوجه آن می شود فرزندان است: در عالم برزخ انسان خطاب به فرزندانش می گوید: به خدا سوگند! من در دنیا همیشه شما را دوست داشتم و از شما حمایت می کردم. اکنون در این روز درماندگی به من کمک کنید! فرزندان در پاسخ می گویند: هیچ کمکی نمی توانیم بکنیم! جز اینکه تو را در قبر بگذاریم تا با اعمالت تنها باشی!

دنیای بعد از مرگ
دنیای بعد از مرگ

عمل صالح، رفیق شفیق انسان در عالم برزخ

طبق روایات ائمه معصومین(علیهم السلام) از جمله روایتی از امام علی(ع) اعمال صالح انسان تنها چیزی ست که در عالم برزخ رفیق شفیق انسان است. در عالم برزخ انسان خطاب به اعمال صالحش می گوید: به خدا سوگند! من در دنیا نسبت به شما بی رغبت بودم و تو بر من گران بودی! امروز چه کمکی می توانی به من بکنی؟ اعمال صالح به انسان می گوید: من تا قیامت مونس و همدم تو هستم و تا زمانیکه من و تو در پیشگاه خداوند عرضه شویم!  


عمل صالح، مرد خوش لباس

براساس فرموده امام علی(ع) اگر انسان در دنیا ولی خدا باشد، در عالم آخرت کارهای نیک او به صورت مردی در خوشبوترین و زیباترین لباس ها به استقبال او می آید و انسان را به بهشتی پر نعمت بشارت می دهد و می گوید: خوش آمدی! از انسان پرهیزگار و مومن سوالاتی می شود و او جواب می دهد: خدایم، الله است! پیامبرم، محمد و دینم اسلام است! پاسخ می شنود چون در سخن حق پایدار مانده ای، خداوند آنچه را دوست می داری بر تو ارزانی می دارد! سپس قبر انسان مومن آنچنان گشاده می شود و دری از بهشت به روی او باز می شود و انسان پرهیزگار همچون جوانی نورس آسوده می خوابد!  


سرنوشت انسان دشمن خدا

براساس روایتی از امیرالمومنین(ع) اگر انسان در دنیا دشمن خدا باشد، در روز قیامت، اعمال زشتش درحالیکه بدترین لباس را پوشیده وزشت ترین چهره را دارد به سراغ انسان می آید و به او می گوید: به ضیافتی از دوزخ و جایگاهی از آتش تو را بشارت می دهم! وقتی از این چنین انسانی سوال می شود که خدا و پیامبرش کیست و چه دینی دارد، او ساکت می ماند! در این هنگام با گرز چنان ضربه محکمی به او می زنند که تمام جنبندگانی که خدا آفریده به جز انس و جن تکان می خورند. انسان دشمن خدا سپس دری از جهنم به رویش باز می شود و به او گفته می شود با بدترین حالت بخواب! قبرش چنان تنگ می شود که مغزش از بین ناخن و گوشتش بیرون می زند!
به هر صورت جهان پس از مرگ براساس اعتقادات دین اسلام به دو بخش عالم برزخ و روز قیامت تقسیم می شود: روح انسان پس از مرگ به عالم بالاتر که همان عالم برزخ است عروج می کند و تا روز قیامت و رستاخیز در همان جا می ماند. عالم برزخ، بین عالم دنیا و قیامت قرار دارد. انسان نیکوکار و گناه کار در این عالم بخشی از جزای کارهای خوب و بد خود را می بیند!