جنگ خرمن، سر شدیار

  • انتشار: ۲۵ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 91998

موضعی را که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در گفتگو با تلویزیون شمشاد در باره القاب اعزازی شخصیت های تاریخی این سرزمین گرفته است، موضع رسمی طالبان است. من از قبل این را پیش بین بودم که طالبان نمی توانند شهید احمدشاه مسعود را قهرمان ملی، شهید عبدالعلی مزاری را شهید وحدت ملی و مارشال فهیم و دوستم را به حیث مارشال بپذیرند. روایت آن ها از تاریخ جنگ و صلح افغانستان، روایت دیگری است و قهرمان های شان نیز قهرمانان دیگری.

من پیش بین بودم که یکی از پیچیده گی های مذاکرات صلح، اختلاف روی همین موضوع خواهد بود. و هشدار نیز داده بودم که اگر نمی خواهیم در آینده به این شخصیت های ما چنان ناروایی روا داشته شود که بر حبیب الله کلکانی شد، بهتر است از همین اکنون یکی از آجنداهای مهم ما در مبحث صلح، ایجاد اجماع ملی بر سر مساله احترام گزاری به نمادهای هویتی اقوام و افتخارات تاریخی شان باشد.

ما در این زمینه، طرح مفصلی را تهیه کرده بودیم و با تمام سیاسیون در کابل شریک ساختیم.

اکنون می خواهم خطاب به جوانان نیز بگویم اگر این موضوع را بی اهمیت تلقی کرده و نجنبیم، مجبور خواهیم شد که صدسال بعد باز یک جنبش خاکسپاری ایجاد کنیم و خواهان اعزاز شخصیت های تاریخی ما شویم.

جنگ شدیار، سر شدیار. بیایید به جای صدسال بعد، از همین اکنون کمرهای ما را محکم ببندیم و در مبحث صلح بر به رسمیت شناسی تاریخ و افتخارات تاریخی ما تاکید کنیم. فردا دیر خواهد بود.

عبدالشهید ثاقب