تکثیرِ اقتدار!

  • انتشار: ۱۴ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 90920
آمریکا طالبان

به نظر می رسد گروه طالبان به همت تلاش های زلمی خلیلزاد، از یک گروه تروریستی ـ شورشی به یک “امارت اسلامی” وجهه ی استراتژیک پیدا کرده و پرچم این گروه در تمام منطقه در اهتزاز درآمده است و دفترهای سیاسی اش در سراسر خاورمیانه، ابتکارات سیاسی ـ دپلماتیک را رهبری می کند.

طالبان به یمن مشروعیت سیاسی ـ بین لمللی ای که در پرتوِ سیاست های دولت ترامپ و با مجری گری استراتژیست افغانی الاصلش، زلمی خلیلزاد درحال تطبیق است، مقتدرانه و گردن افرازانه درصدد تکثیرِاقتدار و ترویج اعتبار خود در جامعه ی افغانستان، منطقه و جامعه ی جهانی می باشد. بدین رو، شاید خطا یا دستکم ساده انگارانه باشد اگر به صلحی عادلانه و مبتنی برتأمین خواسته های دمکراتیک مردم افغانستان از طالبان و مدیر پروژه صلح افغانی، آقای خلیلزاد دلخوش کنیم.

آن گونه که پیداست، مسأله اصلی ترامپ، جامعه ی جهانی و بسیاری از کشورها و قدرت های منطقه و پیرامونی، دریک همگرایی نانوشته ی استراتژیک، تأمین “صلح طالبانی” باشد نه “صلح افغانی”؛ بدین معنی که منطقه و جهان شاید به این درک و تجربه رسیده باشند که ازنظر منافع استراتژیک آن ها، کنترل یک طالبان اهلی شده و مقتدر و متمرکز، ممکن است خیلی آسان تر و کارآمدتر از یک دولت پرچالش، فرسایش یافته، پرمصرف و سرشار از ناکارآمدی و فساد و مبتنی برسیستم فیودالی ـ ملوک الطوایفی و ظاهرن چند قومی ای باشد که در دو دهه اخیر تجربه شده است.

حمزه واعظی