توزیع تذکره الکترونیک به کجا رسید؟

  • انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 8647
شناسنامه های الکترونیک

روزنامه افغانستان در مطلبی به نوشته علی قادری موضوع شناسنامه های الکترونیک را بررسی کرده است که در زیر می خوانید:

هفت سال است که مسئله توزیع تذکره های الکترونیک بر سر زبان هاست. اما تا کنون توزیع عملی آن آغاز نشده است. مشکلات تخنیکی، سیاسی و اجتماعی از بزرگترین مشکل فراروی توزیع تذکره های الکترونیکی است. اگر در آغاز کار، مشکل تخنیکی باعث تأخیر در توزیع تذکره الکترونیکی شده بود، اکنون اما، مشکل سیاسی مانع اصلی فراروی توزیع تذکره الکترونیکی است. با توجه به اهمیت اساسی تذکره الکترونیکی در ساخت دولت الکترونیک، سرشماری نفوذ و در نهایت کمک آن در پالسی سازی لازم است نکات را در ذیل بنگارم.

اول؛ در تاریخ سیاسی افغانستان یک گروه اجتماعی به خاطر اکثریت خواندن خود بر گروه های اجتماعی دیگر حکومت کرده اند. مسئله اکثریت و اقلیت در دروان جدید مبنای تقسیم قدرت قرار گرفت. در کنفرانس بن مبنای تقسیم قدرت میان گروه های اجتماعی میزان نفوذ گروه های اجتماعی در نظر گرفته شد. بر این اساس، توزیع تذکره الکترونیکی گامی اساسی در راستای سرشماری جمعیت افغانستان است و مسئله تقسیم قدرت را حل می کند. مشخص نبودن میزان جمعیت گروه های اجتماعی یکی از مهمترین دلایل جدال قدرت میان نخبگان گروه های اجتماعی مختلف بوده است. با توزیع تذکره الکترونیکی منازعه قدرت تا اندازه زیاد جنبه عقلانی به خود می گیرد. توزیع قدرت در میان گروه های اجتماعی را تسهیل می بخشد. بنابراین، از این جهت، توزیع تذکره الکترونیکی کارکرد مهم در سازوگار قدرت دارد.

عقلانی شدن جدال و منازعه قدرت اما، باعث می شود که افغانستان که چشم انداز جدید بر روی افغانستان باز شود. زیرا، حل شدن مسئله بحران قدرت باعث می شود که بن بست های زیادی از سر راه برداشته شود و راه های زیادی به سمت توسعه یافتگی بر روی کشور گشوده شود. بنابراین، امکان عبور از گردنه مشکلات و بحران های کنونی ممکن گردد.

دوم؛ در دنیای کنونی، پالسی سازی و برنامه ریزی در شهر و روستا در سطح محلی و ملی بر مبنای میزان جمعیت صورت می گیرد. در صورت مشخص نبودن میزان جمعیت یک کشور پالسی ها و برنامه های حکومت و نهاد های خصوصی به بن بست مواجه می شود و در بسی موارد ناکارآمد جلوه می کند. مشخص نبودن میزان جمعیت در سطوح مختلف پالسی سازی اما، بیش از همه در بخش تخصیص بودجه ضربه می زند. کمبود بودجه در اجرای یک پالسی و برنامه تمام پالسی را به چالش می کشد و امکان اجرای درست و استاندارد هر پالسی را با مشکل مواجه می سازد. از این جهت، تذکره الکترونیک با مشخص نمودن میزان جمعیت کمکی بزرگی در تدوین، اجرای پالسی در سطح ملی و محلی می کند. جدا از این مسئله، بنا برخی الگو ها سیاست خارجی کشور ها نیز بر مبنای جمعیت کشور ها تدوین می گردد. از این جهت، مشخص نمودن میزان نفوذ به نوعی امکان تغییر منزلت کشور در سطح بین الملل نیز فراهم می کند. زیرا، سیاست خارجی به صورت دقیق و اساسی تدوین می گردد. بدون شک، تدوین سیاست خارجی به صورت دقیق موفقیت سیاست خارجی در دست یابی به اهداف سیاست خارجی و منافع ملی را ممکن می گرداند.

سوم؛ تجربه چهارده سال گذشته نشان داد که بخش از فساد های کلان که صورت گرفته است به خاطر مشخص نبودن میزان جمعیت ولایت ها، ولسوالی ها و در نهایت قریه ها بوده است. نمونه عینی و مشخص آن تخصیص بودجه به مکاتب و دانش آموزان خیالی بوده است. این یک نمونه بود که سیگار آن را افشا نمود. بدون شک، مواردی زیادی دیگر نیز هست که تا هنوز افشا نشده است. تخصیص بودجه به مکاتب و دانش آموزان خیالی نشان آن است که مشخص بودن جمعیت تأثیر به سزایی در کاهش فساد گسترده دارد. بنابراین، توزیع تذکره الکترونیکی به نوعی مبارزه با فساد نیز هست. این مسئله تاثیر به سزایی در روابط حکومت افغانستان با جامعه جهانی دارد. زیرا، فساد گسترده بر روابط حکومت با کشور های غربی سایه افکنده است. از این جهت، حکومت افغانستان با کنار گذاشتن مسائل سیاسی باید هر چه زودتر توزیع تذکره الکترونیک را آغاز نماید.

چهارم؛ در شرایط کنونی امکان گرفتن تذکره برای شهروندان خارجی نیز ممکن است. بنابر گزارش ها هزاران نفر از شهروندان خارجی و به خصوص پاکستانی دارای تذکره افغانی می باشد. این شهروندان خارجی به راحتی در گوشه و کنار کشور به راحتی رفت و آمد دارد. این مسئله برای امنیت افغانستان امری منفی است. زیرا، به راحتی شهروندان خارجی می تواند امنیت کشور را به مخاطره بیاندازد. بخش از ناامنی ها به خاطر، رفت و آمد آسان شهروندان خارجی در کشور است. زیرا، تذکره کنونی شرایط بود و باش راحت را برای آن ها در تمام سطوح کشور فراهم کرده است. توزیع تذکره الکترونیک و مشخص نمودن شهروندان خارجی در فرایند توزیع تذکره الکترونیک باعث بهبود در وضعیت امنیتی کشور می گردد. بنابراین، به لحاظ امنیتی تذکره الکترونیک کمک بزرگی به اوضاع و احوال نابسامان کشور می نماید. در زمانه کنونی که وضعیت امنیتی کشور هر روز بدتر می شود آغاز توزیع تذکره الکترونیک کمک می کند تا به نسبت به اوضاع امنیتی نیز سروسامان بدهیم.

تذکره الکترونیک در ساخت دولت الکترونیک نیز کمک می کند اما ما از ان فاصله زیاد داریم. اما توزیع تذکره الکترونیک ما را چند گام به ساخت دولت الکترونیک نیز نزدیک می کند. اما در وضعیت کنونی، دولت الکترونیک نه دغدغه نخبگان ماست و نه امکان شکل دهی آن وجود دارد. با این حال، همه چیز منوط به خواست و اراده نخبگان سیاسی است. همان طور که در اول این نوشتار متذکر شدم، دلیل اصلی فراروی توزیع تذکره الکترونیک سیاسی است. برداشتن این مانع نیز منوط به خواست و اراده نخبگان سیاسی است. در صورتی که نخبگان سیاسی در رأس قدرت اراده نماید که مسائل سیاسی بر سر توزیع تذکره الکترونیک را کنار بگذارد مانع برداشته شده است و مشکل جدی در توزیع آن وجود ندارد. با این حال، مسئله تنها نخبگان سیاسی نیست. بلکه در موارد زیاد شهروندان کشور بهانه به دست نخبگان سیاسی می دهد. به عنوان مثال درج نام مادر و … از جمله موضوعات است که به عنوان بهانه دست آویز نخبگان کشور شده است و باعث شده است که توزیع تذکره الکترونیک با تأخیر مواجه شود.

در پایان باید گفت که تذکره الکترونیک سهولت های زیادی در پالسی سازی و سیاست گذاری کشور دارد. جدال و منازعه قدرت فرسایشی را از میان بر می دارد. از فساد میلیونی و میلیاردی جلوگیری می کند. با این حال، همه چیز به خواست نخبگان سیاسی بستگی دارد. مانع جدی دیگری فراروی آن وجود ندارد. شهروندان کشور نیز باید با درک این مسائل ایراد گیری های خود را کنار بگذارد و بهانه ای برای تأخیر به دست اداره توزیع تذکره الکترونیک و نخبگان کشور ندهد. اگر توزیع تذکره الکترونیک منوط به اراده نخبگان سیاسی است، بخش دیگر شان استقبال مردم است. اگر مردم به بهانه های بیجا تذکره نگیرد و از پروسه توزیع حمایت نکند، بدون شک توزیع آن با مشکل بر می خورد.