تناقض فهم بدوی با مدرنیته

  • انتشار: ۶ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 111506
افغانستان

در جامعه بدوی و قبیله سالار برای هر چیزی یک “بزرگ”و “خان” وجود دارد. حالا عده ای با ذهنیت بدوی و قبیله ای می خواهند برای “مدرنیته” ، “بزرگ” و “خانِ” تعیین کنند، نام آن را “پدر مدرنیته” گذاشته اند.

سوای این که آدمِ مثلا طرزی واقعا از ذهنیت قبیله ای فاصله داشته و درکِ از مدرنیته داشته است یا خیر، اساساً “پدر مدرنیته” ترکیبی متناقض است؛ چون مدرنیزم و مدرنیته درهم شکننده ماهیت و ساختار قبیله ای است. بنابراین اجماع ذهنیت قبیله ای با درک مدرنیته، که از توان دانشمندان جهان خارج بود، فقط در تصورات یک افغان با غیرت!!! شاید امکان پذیر باشد.

عبدالشکور اخلاقی