سرویس دیدگاه

عبدالله عبدالله

فرصت تاریخی برای عبدالله

نمی‌دانم داکتر عبدالله این شب و روزها در چه فکری است و این همه شور و هیجان و بیزاری از وضع موجود را چه گونه تفسیر می‌کند. اما واقع این است که او در آستانه یک فرصت تاریخی قرار گرفته است. او می‌تواند تاریخ ساز شود و یک صفحه جدیدی را در تاریخ افغانستان باز کند.

رشد زبان ها، نه تقابل و سرکوب

با درک اهمیت زبان و طبیعتا جایگاه و نقش زبان مادری در رشد فرهنگی و پویایی هویت جامعه ها و شکو فایی عواطف انسانی، مسئولیت و رویکرد دولت ها و فعالیت نهادهای مربوط، کاملا روشن می شود.

فارسی می‌نویسم

آنچه ما در حوزه تمدن فارسی، با آن روبرو هستیم، تعدد زبان‌ها نیست بلکه تفاوت لهجه‌هاست.

تاریخ تکرار می‌شود؟!

می‌توان گفت کشتی روند مردم سالاری در افغانستان، درگیر توفان است و در عین حال با یک صخره عظیم روبرو است.

بازی ۲ وجهی آمریکا با انتخابات افغانستان

در شرایط فعلی، بار دیگر شاهد مهندسی فضای سیاسی افغانستان توسط آمریکا هستیم و تقریبا تمام جناح های درگیر در افغانستان از طالبان گرفته تا اشرف غنی و عبدا… و دیگران، همگی بار دیگر، با طناب آمریکا وارد چاهی شده اند که خیر و منفعتی برای مردم افغانستان در آن دیده نمی شود.