سرویس دیدگاه

طالبان و پاکستان

چرا تنش پاکستان با طالبان خیلی مهم و قابل توجه است؟

در رویا رویی سیاسی و نظامی طالبان با پاکستان، جبهه مقاومت و دیگر مخالفان طالبان ناچار خواهند شد بین قدرت و مملکت یکی را انتخاب کند. اگر دولت را انتخاب کردند حتما در همکاری با پاکستان (حتی بصورت غیر مستقیم) طالبان را ضربه زده و انتقام خودشان را خواهند گرفت و در نهایت ممکن به قدرت برگردند.

توصیه به امر مهمل قابل استماع نیست

تعامل با طالبان حداقل با احراز سه شرط و یک پیش‌شرط، معنادار خواهد بود. سه شرط عبارت است از: ۱. حکومت فراگیر، ۲. عدالت اداری، ۳. رسمیت مذهب شیعه.

رقص بر جنازه

درست وقتی نصف جامعه از تحصیل و رفتن در دانشگاه محروم شده و ملت واقعا از این بابت عزاردار است، این نمایشهای سیاسی و استفاده از ملاقات با مراجع، دقیقا به معنی مشروعیت بخشیدن به این تصمیم بوده و چون رقص برجنازه ملت است.

شورای علمای شیعه وظیفه اصلی و اهداف خودرا به باد فراموشی سپرده اند

از همان اوایل شورای علمای شیعه مواضع روشن در قبال حقوق شیعیان اتخاذ و مطالبات شان را به طالبان تسلیم داد ولی تا حال به هیچکدام از مطالبات شان پاسخ مثبت داده نشده و چنانچه با این شیوه کار صورت گیرد تا آخر هم چنین خواهد بود.

ضربه‌ای که به سادگی جبران نمی‌شود!

مرگ فرمانده خیرمحمد اندرابی عزت‌مندانه و در عین حال بسیار سوگمندانه بود؛ در شرایط کنونی که جبهه تازه می‌خواهد جان بگیرد فقدان رادمردانی چون او ضربه‌ای است که به سادگی جبران نمی‌شود.

فاطمه الگوی اعتراض به حاکم

اگر اعتراض آن روز فاطمه در میان امت جدی گرفته میشد، مطمئنا زن مسلمان امروز درپیشگاه فقها و مردان مسلمان جایگاه بهتر و شایسته تری داشت اما سنت فاطمی در نطفه خفه شد.