سرویس دیدگاه

ترامپ

ویروس کرونا، ویروس ترامپ؟

همه عوامل نشان میدهد که ترامپ سعی میکند تا از وجود کرونا ویروس بهره برداری سیاسی و اقتصادی برای تضعیف قدرتهای جهانی رقیب کند.

کرونا و ایست قلبیِ بازار

با افزایش ویروس کرونا در شهرها، شمار مصرف‌کنندگان، به ویژه کسانی که بیشترین وقت خود را صرف گشت و گذار در بازار و خریدهای بی‌رویه می‌کنند، به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. نظام سرمایه‌داری بازار را قلب تپنده‌ی اجتماع می‌داند، ولی بازار در این روزها دچار «ایست قلبی» شده است.

در گیم مرغها chicken game کی برنده است؟

قانون بازی مرغها این است که هر طرف زودتر تسلیم شد، بازنده است و در نتیجه هیچ‌کدام تسلیم نمی‌شود. مثل حرکت موتر دو نوجوان به سرعت به سمت هم است، هرکدام زودتر کنار کشید، برنده و دیگری ترسوو بازنده شمرده می‌شود.

سبب هلاک خود و مرگ دیگران نشویم!

در شرایط کنونی ویروس کرونا در سطح جهانی گسترش یافته و هزاران هزار انسان به آن مبتلا شده اند، منطق و علم حکم می کند که با آن برخورد روشمند و موثر صورت گیرد. بکاربستن دقیق این کنش سبب شده است که هزاران انسان از گرفتارشدن به آن مصئونیت یابد و هزاران انسان گرفتارشده بهبود یابند.

اشرف غنی و عبدالله

گام به گام بسوی یک تراژدی دیگر به پیش میرویم !

با انحلال ریاست اجرائیه که پیشبینی میشد، داکترعبدالله درموقعیتی قرار گرفته که معاش کارکنان تمام بنیادهای مربوط به آن قطع خواهد شد، غنی بزودی ممنوعیت از وسایل دولتی، محافظین مسلح و شاید حتا تخلیه قصر سپیدار را هم بخواهد.

کرامت انسانی، ضامن تامین حقوق افراد

ما زمانی به همه “حقوق انسانی” دست خواهیم یافت و یا به آن نزدیک خواهیم شد، که کم ازکم خواست و اراده سیاسی و اجتماعی ما “کرامت انسانی” و “رفع تبعیض” و “عدالت” را، بر معیارهای “قبیله ای” و “خونی” ترجیح دهد، و دگرگونی اساسی در ساختاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر محوریت “کرامت انسانی” تحقق یابد.

دو دهه پس از شهید مزاری؛ چه باید کرد؟

هزاره ها این روز ها که افغانستان آبستن تحولات جدید و پیچیده و مبهم است، روزهای دشوار و پر چالش را سپری می کنند. از یک سو، استحکام درونی جامعه هزاره شکننده است‌ و از سوی دیگر ، شقاق و نفاق مانند موریانه قوت و قوام سیاسی این مردم را با عناوین مختلف، موهوم و کاذب، به چالش فرا می خواند.