سرویس دیدگاه

بحران کرونا در افغانستان

کرونا در افغانستان سراسری شده، با شدت و ضعف متفاوت وارد همه خانه شده و با علایم مختلف به سراغ همه اعضای خانواده ها رفته است.

تاریخ، رویِ تِردمیل

با مقایسه این دو اتفاق ( دوستم و سلطان زوی ) به این نتیجه می رسیم که تاریخ این کشور، روی تردمیل است. در جا حرکت می کنیم، خسته می شویم اما هیچ جا به جایی و پیشرفت نداریم.

آبِ گِل‌آلود و فضای مه‌آلود

فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی علی‌رغمِ انتقادات و اعتراضاتی که ما بر آن داریم، تنها پرچمدارِ مقاومت در برابر استیلا‌جویی و سلطه‌طلبی دنیای متکبّر و تمامت‌خواهِ غرب بر جهان اسلام است.

فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی آمریکا

فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا به پانزده درصد، آب سردی بود که روی دست پیش‌گامان مدنی مداحی از غرب ریخته شد؛ همان‌هایی که در انداختن طوق طوع امریکا بر گردن خود مسابقه برگزار کرده بودند و با وقاحت و سبک‌سری بی‌لگام، از همه مرزها و موازین ملی و مذهبی عبور کردند.

از همه جا رانده شدگان

آمریکا با آماری که اعلام کرد ثابت کرد که به دنبال اقلیت سازی و در نهایت حذف سیستماتیک ماست.

حماقت برخی از هموطنان کمونیستی

واکنش برخی از هموطنان کمونیست در داخل کشور، تهوع آور و از سر کینه و دشمنی به مهاجرین است نه از سر دلسوزی. مشکلات ها و معضلات مهاجرین فراوان است اما راهش این نیست باید از راه منطق و گفتمان حل و فصل گردد.