سرویس دیدگاه

«احساس مردگی»

مردم یا جامعه‌ای ممکن است به مسائلی چون رشوت‌خواری و رشوت‌گیری، فساد اداری و اخلاقی، فقر و نداری، ظلم و بی‌عدالتی، غارت و چپاول، حقارت و بی حرمتی، مرگ و درد عادت کند، طوری که دیگر نسبت به این امور و پیش‌آمدهای مکرر، هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.

آتش بیار جنگ مذهبی

مولوی مجیب الرحمن انصاری، شیعه و سنی را به گرگ و برّه تشبیه می کند، و براین عقیده است که علت اصلی جنگ ها و نا آرامی ها در کشور موجودیت شیعه ها در قدرت است.

پروژه افراطی پروری ادامه دارد!

بدون شک اکنون این نگرانی هر روز تقویت می یابد که پس از ختم پروژه طالب و رهایی تروریست های مخوف از مراکز تروریست پروری گوانتاناما و بگرام، با رشد و حمایت از افراد و گروه های افراطی فجایع تازه تر در کشور رخ دهد!

سلطان قابوس

اگر همه قابوس ‌بودند، جنگ نبود

قابوس، سلطان عمان که اخیراً درگذشت، نمونه‌ای از سیاستمداران خوش‌نام تاریخ معاصر بود. او نه روی اجساد قربانیان جنگ، بیرق دموکراسی برافراشت و نه روی پیکر دین، حکومت دینی برپا کرد.

ما و پشتون‌های پاکستان

در دو سال گذشته درگیری‌های خونینی بین اعضای جنبش نجات پشتون و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده است که در آن ده‌ها تن از طرفداران جنبش، جان خود را از دست داده‌اند. سؤال این است که ما در برابر جنبش پشتون‌های پاکستان چه موضعی اتخاذ کنیم؟

مهمات جنگی طالبان از کجا می آید؟

راستی به این فکر کرده اید که قدرت نظامی طالبان، اسلحه، مهمات، موترهای زرهی، از کجا می آید؟ همه را پاکستان در اختیار آنها قرار میدهد؟