بازی با سناتوری راحله دوستم

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103330

رئیس جمهور غنی با فرمان خود او را سناتور انتصابی تعیین کرد.

غنی بازیگر ماهری است. او هر چند در سیاست داخلی اش با عصبانیت و خشم برخورد می کند، اما بازی های سیاسی را با مهارت انجام میدهد.

غنی کار ناتمام کرزی در تضعیف، انزوا، راندن و حذف جبهۀ مقاومت پیشین ضد طالبان به خصوص جمعیت اسلامی را در حال تمام کردن است.

غنی اگر از توفان قطر موفقانه عبور کند، دیگر مانعی برای توقفش وجود نخواهد داشت.

محمد اکرام اندیشمند