بازگشت به افراطیت

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94550

مواضع احساساتى و شتاب زده سران حکومت در کابل نشان مى دهد که از برنامه ریزى و آرایش روند صلح به شدت ناراضى هستند و ایالات متحده، پشت دولت و نظامى را که خودش ایجاد کرده بود و مهمترین دستاورد سیاست خارجى مبتنى بر گسترش دموکراسى و راهبرد حقوق بشرى خود مى دانست، خالى کرده است.

با اقدامات یک ساله اخیر خلیل زاد، امریکایى ها کابل را بیش از گذشته تضعیف کردند و اکنون یک دولت در حال شکست را وارد گفتگوهاى صلح با طالبان مى کنند. جغرافیاى حاکمیت دولت هاى در حال شکست، تبدیل به قلمرو اعمال اراده و نفوذ ژئوپلیتیک کشور دوم ( در اینجا پاکستان ) مى شود و امریکا که در سال ٢٠٠١ قلمرو نفوذ ژئوپلیتیک پاکستان را در افغانستان تحدید کرده بود اکنون دینش به پاکستان را ادا مى کند.

اسلام آباد واشنگتن را متقاعد کرده که افغانستان هنوز در قلمرو ژئوپلیتیک نظامى، امنیتى، سیاسى، فرهنگى ( از منظر افراطیت ) و اقتصادى پاکستان قرار دارد.

مذاکرات آتى صلح، از این منظر، سرنوشت ساز و تا حد زیادى براى آینده کشور، پرخطر و ساختار برانداز مى باشد زیرا شاهد یک گذار ژئوپلیتیک دیگر در زمینه افغانستان خواهیم بود که سال ها دوام خواهد کرد. پاکستان تلاش مى کند پس از ٢٠ سال با تکیه بر ژئوپلیتیک فرهنگى خود ( افراطیت ) قلمرو نفوذش را از امریکا بازپس بگیرد.

شجاع محسنی