اقتدار حاکمیت مرکزى نه از راه غلبه و سرکوب بلکه از راه مشارکت به دست مى آید

  • انتشار: ۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 102281

همه طرف هاى جنگ افغانستان و از جمله طالبان باید به این درک رسیده باشند که اقتدار حاکمیت مرکزى نه از راه غلبه و سرکوب بلکه صرفا از راه مشارکت، به دست مى آید.

افغانستان هنوز در مرحله قبیله گرایى ماقبل دولت ملى قرار دارد و از همین جهت در روند صلح بایستى به مشروعیت قومی، مذهبى، زبانى و جغرافیایى اقتدار، توجه شود. در غیر این صورت به صلح پایدار نمى رسیم و بار دیگر حاکمیتِ مورد اعتراض و محدود به کابل خواهیم داشت.

حکومت کرزى با همه معایبى که داشت این ضرورت را تا حد زیادى درک کرده بود و از این رهگذر، با منابع مشروعیت اقتدار بهتر از همه حاکمان تاریخ کشور، کنار آمده بود.

شجاع محسنی