افغانستان کشور بدون دولت!

  • انتشار: ۸ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 90418
اشرف غنی

امروز اشرف غنی در نشست هیأت عالی رتبه که با مشارکت سازمان ملل و کشورهای کمک کننده افغانستان برگزار شد، خبری را برای اولین بار به مردم افغانستان و جهان اعلان کرد که از تصور همه دور بود. او گفت : ” دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد.” او گفت که ” تاکنون کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است ولی مواردی نیز است که توجه را جلب کرده است.” او به پرونده کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان و مصرف میلیونی برای بازسازی دیوار سفارت افغانستان در آمریکا اشاره کرد.

متوجه شدید در میان فسادهای کلان دولتی که سر به میلیون ها و حتا میلیارد ها دالر میزند، فساد در ساختن دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن را از زمره مهمترین نمونه فسادی دانست (تمام مصرف دیوار کمتر از دو میلیون دالر که به امضای خود غنی اجراشده) که دولت افعانستان به تنهایی از عهده آن بر نمیآید. آقای غنی “از همکاران بین المللی افغانستان خواست تا بر روند بررسی پرونده ساخت دیوار سفارت افغانستان در آمریکا نظارت کنند.” نظر به اینکه همه میدانند که کسی مستقیمآ به فساد متهم نیست، بلک مصرف هنگفت به تعمیر یک دیوار مطرح است، پولی که با موافقت ریاست تدارکات و امضای خود غنی مصرف شده و سود آن به جیب شرکت ساختمانی امریکایی میرود. چندی بعد خواهند گفت که هیچ دیپلوماتی مرتکب فساد نبوده و به این ترتیب سلامت تصامیم اشرف غنی را به رخ همه خواهند کشید.

در مورد دوم مبارزه علیه فساد وی مثال فساد پرونده کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، را در این نشست عالی رتبه بین المللی مطرح کرد که فساد جنسی است. یعنی آزار جنسی زنان توسط مامورین علایرتبه دولت، یعنی همان فسادی که ارگ ریاست جمهوری برای مدت ها سرخط اخبار بود. ولی در این مورد وی یا از روی واقعیت یا از روی فتنه گری به جهان میگوید که پنجشیر در حیطه قدرت دولت نیست. وی در این نشسث ” از مردم پنجشیر خواست که آقای کریم را از آنجا “بکشند” (اخراج کنند) و به نیروهای امنیتی کمک کنند که حاکمیت قانون را تطبیق (اجرا) کنند. “

آیا واقعآ پنجشیر از حیطه قدرت دولت خارج است ؟ درهمین حالت کنونی که حکومت کابل که هنوز تشکیل نشده، معاون اول رئیس جمهور، پنجشیری، توان توقیف یک فرد را در زادگاه خود توسط نیروهای امنیتی ندارد ؟ پس وای از این دولت و قدرت آن.

دکتر کریم پاکزاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟