اعلامیه مشترک افغانستان و ایران

  • انتشار: ۳ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88417

در پی سفر حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران، دو کشور اعلامیه ای مشترک صادر کردند.

در این اعلامیه آمده است که دو طرف در ﻗﺎﻟﺐ هشت کمیته ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ کمیته هایﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع، همکاری های ﻣﺮزی، ﮐﺎر، آب، همکاری های فرهنگی، اﻧﺮژی، ﺻﺤﺖ و توسعه و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ گفتگو کرده و به نتایجی نیز دست یافته اند.

دو طرف در اعلامیه مشترک افزوده است که به ﻣﻨﻈﻮر نهادینه ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧدهی رواﺑﻂ دو ﺟﺎنبه ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻣﺬاﮐﺮات نهایی ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ جامع همکاری های راهبردی دو ﮐﺸﻮر و آﻣﺎده ﺳﺎزی این ﺳﻨﺪها ﺑﺮای اﻣﻀﺎی روﺳﺎی جمهور در مدت سه ﻣﺎه توافق کرده اند.

روند صلح افغانستان

در این اعلامیه با اشاره به روند صلح افغانستان گفته شده که اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رهبری دولت و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ظﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای تسهیل روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات به ﮐﺎرﮔﯿﺮد.

در این اعلامیه دو طرف همچنان بر ضرورت کاهش خشونت ها در افغانستان به منظور اعتماد سازی و ایجاد فضایی به ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز هر چی زود تر ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ به آﺗﺶ ﺑﺲ دایمی و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار و نیز ﺑﺎ ﺗﻮحه به  اهمیت اﺟﻤﺎع منطقه ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ برای برقراری صلح و اﻣﻨﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ همکاری ها و مشوره های منطقه ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ظﺮﻓﯿﺖ های ﻣﻮﺟﻮد در منطقه به هدف تسهیل مذاکرات و حمایت از افغانستان ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.

در اعلامیه امده که دو طرف به ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورت ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر منطقه ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﺘﺮاک ﮐﺸﻮرهای همسایه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ تفاهم کرده اند.

رویداد های اخیر برای مهاجرین افغانستان

در اعلامیه مشترک تاکید شده که دو طرف در مورد رویدادهای اخیر برای مهاجران گفتگو کرده و اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت به ﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داده و دو طرف توافق نموده اند که تدابیر را به ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث اﺗﺨﺎذ کند.

همچنان به کمیته های اﻣﻨﯿﺘﯽ- مرزی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی حضور اﺗﺒﺎع دو طرف در خاک یکدیگر وظیفه ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ مرز ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﮐﺎلا ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کرده، حضور نیروهای امنیتی افغانستان در پاسگاه های مرزی تخلیه شده در مرز و نیز تسهیل صدور ویزا ایران را مورد توجه قرار دهند.

در اعلامیه مشترک همچنان آمده است که به منظور تسهیل تردد اتباع و وسائل نقلیه و کالاها بین دو کشور یادداشت تفاهم همکاری های مشترک برای رعایت مقررات بهداشتی بین المللی در گذرگاههای مرزی (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی) بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزارت صحت عامه افغانستان به امضاِ رسیده است.

ایران و افغانستان متعهد شده اند که در ﭼﺎرﭼﻮب سند همکاری های راهبردی، با امضای ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎمه دوﺟﺎنبه، ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎن دادن به ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان، ﻣﺠﻮزهای ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ دو ﮐﺸﻮر فراهم نمایند.