از مرگ تا مرگ !

  • انتشار: ۲۷ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 68460

بازهم مردم کابل در ماتم نشستند، بازهم جوانان زیادی را کشتند و ده ها و صدها خانواده را داغدار ساختند، بازهم حکومت عمل تروریستی را محکوم میکند، بازهم جوانان در فضای اجتماعی غمگساری میکنند و نفرت خویش را ازتروریسم، از ناکار آمدی یک رژیم عوام فریب و تشویش خود را از آینده اظهار میکنند.

در پس این تراژیدی و ده ها تراژیدی دیگر یک تراژیدی دردناک دیگری وجود دارد : چند روز بعد همه آنرا از یاد میبرند، تا تراژدی دیگری، تا کشتار دیگری.

از مردم گله نیست. درد و رنج و فقر و چهل سال جنگ آنها از همه چیز نا امید ساخته، فقط خشم و نفرت و بیزاری از حاکمان و زندگی که به مرگ تدریجی شباهت دارد برایشان باقی مانده. گله ای اگر هست از جوانان پرحرف، پر مدعا ولی نا آگاه، ترسو، جاه طلب تازه به دوران رسیده است که هیچ رسالت، هیچ تعهد، هیچ مبارزه متشکل و آگاهانه را جلو روی خود قرار نمیدهد، میدانند که میان طالبان وحکومت فاسد، ناکار آمد و ورشکسته کنونی راه دیگری هم هست !

نویسنده: کریم پاکزاد