از باب ۶ جدی!

  • انتشار: ۷ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 102577

بله شوروی ها شکست خوردند، آنها بعد از ۹ سال جنگ، مصارف کلان و تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند اما کی پیروز شد؟

جانب مقابل و رقیب آنها غرب، لیبرال دموکراسی و در راس آنها آمریکا بود نه ما! آمریکاییها در این جنگ سرد پیروز شدند_ در کنار آمریکاییها اعراب خلیج و رژیم سعودی نیز پیروز شدند چرا؟ چون به بخشی از اهداف خود که همانا ترویج اندیشه های سلفی و جهادگرایی ایدئولوژیک بود رسیدند و مغزهای زیادی را در اختیار گرفتند!

پاکستان هم پیروز شد چرا؟

پاکستانی ها همواره از افغانستان مدعی پشتونستان در هراس بود لذا بدنبال فرصتی بود تا این مدعی را به خاکستر بنشاند پاکستان با این جهاد ارتش قدرتمند افغانستان را نابود کرد، زیربناهای اساسی کشور ما را تخریب و بخش زیادی از جامعه افغانستان را نوعآ در اختیار سیاست های خود گرفت که تا کنون در اختیار دارد و از آن استفاده ابزاری میکند!

و مخلص کلام اینکه با خاکسترنشین شدن ما اینها پیروز شدند و ما ماندیم و مشتی آوار، خرابه، میلیونها مهاجر، گرسنه و بدبختی های ممتد!

علی رضایی