سرویس اخبار مهم

احترام به کرامت انسانی و دفاع از آزادی انسان!

در سخنرانی های غرای وعاظ می شنویم/می شنیدیم که براساس آیه شریفه کشتن یک انسان بی گناه برابراست با کشتن همه انسان ها؛ یک وقتی سخنی از امام علی خواندم که گفته بود، روزی فرا رسد که مسلمانان شعار بدهند و غیرمسلمانان به آن عمل کنند.

امام خمینی

امام خمینی برای زنده کردن ارزش‌های اسلامی جریان بزرگ فرا ایرانی را رهبری کرد و به ثمر رساند

امام خمینی رهبری بود دینی و کاریزماتیک که نه تنها از متن جامعه و مردم خود برخاسته بود، بلکه به خاطر رفاه، سعادت و دفاع از خواسته‌های مردمش و برای زنده کردن ارزش‌های اسلامی جریان بزرگ فرا ایرانی را رهبری کرد و به ثمر رساند.