احزاب و رهبرانی که نه تنها هویت سیاسی بلکه امنیت جانی و مالی این مردم را نیز برباد دادند!

  • انتشار: ۲۲ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 95530

در این‌که دولت مسئول امنیت جان و مال مردم است، شکی نیست.

در این‌که دولت کنونی عمدا یا عجزا کاری برای تأمین امنیت این مردم فلک زده نمی‌کند، تردیدی وجود ندارد.

اما احزاب سیاسی پوشالی و رهبران شعاری چه دارند می‌کنند؟ احزاب سیاسی پوشالی و رهبرانی که فلسفه وجودی‌شان جلوگیری از استبداد حکومتی و حمایت از منافع مردمی است نه قربانی نمودن مردم برای منافع حزبی و تثبیت پایه‌های استبداد حکومتی.

ولی در این کشور فلک زده شاهدیم که همه چیز دارد برعکس عمل می‌کند و همواره احزاب در تعامل با حکومت‌های انحصاری درپی تحکیم پایه‌های قدرت و ثروت خویش و به دنبال نابودی منافع مردمی اند.

به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات این مردم زائده احزاب سیاسی پوشالی و رهبران خود خوانده است؛ زیرا این احزاب پوشالی و رهبران قدرت و ثروت نه تنها مانع استبداد تاریخی و حکومتی نشده از منافع مردمی حمایت نکردند و نمی‌کنند که همواره به عنوان احزاب و رهبران درباری، منافع مردمی را در پای منافع حزبی و خانوادگی و در راستای تثبیت استبداد تاریخی قربانی نمودند و می‌کنند و با این روند نسنجیده نه تنها هویت سیاسی که امنیت جانی و مالی این مردم را نیز برباد دادند.

در گذشته بویژه در دهه‌ی هفتاد، همین احزاب پوشالی و رهبران خودخواه بودند که به جهت بی‌کفایتی سیاسی با استبداد تاریخی توافق نمودند و تمام دار و ندار احزاب و مردم را در اختیار پشتونیزم قرار دادند و با این روند نادرست، همه‌ی حیثیت و اقتدار سیاسی و نظامی را برباد داده استبداد تاریخی را بر سرنوشت این مردم مسلط کردند. در دوران پساطالبان باز همین احزاب پوشالی و رهبران خودخواه بودند که همواره از احساسات پاک مردم استفاده کردند و منافع مردمی را نردبانی برای رسیدن به قدرت و ثروت درست نمودند. الآن که الآن است نیز همین احزاب و رهبران خودخواه اند که صرفا با تجلیل صوری از موفقیت‌های علمی فرزندان این مردم درپی فریب و کسب عزت برای خودشان اند و برای امنیت جانی و مالی این نخبگان و مردم هیچ کاری نمی‌کنند.

وقتی احزاب سیاسی و رهبرانی که کوچکترین کاری برای تأمین امنیت مردمش نکنند یا نتوانند، به چه دردی خواهند خورد؟ این‌هایی که هر روز شاهد قربانی شدن فرزندان این مردم در محدوده خودشان هستند و کاری نمی‌کنند یا نمی‌توانند، احزابشان برای چیست؟

خلاصه بسیاری از این گرفتاری‌ها و فجایع ریشه در احزاب پوشالی و سیاست ورزی رهبران شعاری دارد. این‌ها نه تنها هویت سیاسی که امنیت جانی و مالی این مردم را نیز برباد دادند.

محمد امین احسانی