احترام به کرامت انسانی و دفاع از آزادی انسان!

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 87322

در سخنرانی های غرای وعاظ می شنویم/می شنیدیم که براساس آیه شریفه کشتن یک انسان بی گناه برابراست با کشتن همه انسان ها؛ یک وقتی سخنی از امام علی خواندم که گفته بود، روزی فرا رسد که مسلمانان شعار بدهند و غیرمسلمانان به آن عمل کنند.

به گمانم شرایط امروزی جامعه بشری و نشانه های موجود حاکی از آنست که بشریت به آگاهی رسیده و باورمند به ارزش های انسانی و کرامت آن در یک مرحله نوین و تکامل یافته قرار گرفته است. تظاهرات و اعتراض های گسترده ضدنژادپرستی مردمی در امریکا و دیگر کشورها، بخاطر قتل یک سیاه پوست معترض توسط پولیس امریکا، دقیقا نشانه امیدبخشی است بر رغم جهت گیری های سیاست ها و رویکردهای نقض کننده کرامت و آزادی انسان، بدل به یک باور و التزام عملی شده است. این تظاهرات ها و اعتراض ها نه برای نان و کمبود نیازمندی ها، بلکه در اعتراض به تبعیض و کشتن یک انسان جریان دارد.

نکته ای که این موضوع می تواند آموزنده باشد این است که بیایید از فخرفروشی های دروغین، از شعارهای دهان پرکن، از صدورفتوای کشتن انسان ها در پوشش دین و مذهب، از استبدادوخودکامگی، از توجیه ناموجه ناتوانی فکری و عملی، از رویکردسیاسی ساختن ارزش ها و باورها و….صرف نظرکنیم و خود را با معیارها و شاخص های انسانی و عدالتخواهانه هماهنگ و ملتزم سازیم.

شکور اخلاقی