اثر فوری و تاثیر دراز مدت مارشالی دوستم

  • انتشار: ۲۶ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاه سیاست
  • شناسه مطلب: 89365

مارشالی دوستم یک اثر فوری و یک تاثیر در درازمدت به همراه دارد. این اتفاق ناظر بر مسائل امروزی و تاریخی کشور بود.

اثر فوری و امروزی آن روی ساختارهای افغانی مذاکرات صلح است. دوستم امروز بخشی از واقعیت اجتماعی افغانستان را به رخ طالبان و امریکایی ها کشید.

اگرچه بدنه اصلی حکومت، نقش کمرنگی را در مراسم تفویض رتبه مارشالی به دوستم بازی کرد اما این مراسم، به سود راهبرد آقای غنی در پروسه صلح بود.

از منظر تاثیر پسینی، مارشالی دوستم ، مانند دیگر اقدامات زندگانی سیاسی وی، نیروی پیشران اقلیم گرایی سیاسی و بیشینه کردن تفکیک هویتی در افغانستان خواهد شد. نمایش امروز شبرغان، رقابت میان نفوذ محلی و قدرت مرکزی بود. اقلیم های خودمختار و نیمه مختارِ شبیه سازی شده با کردستان عراق، در ناصیه این سرزمین دیده می شود.

شجاع محسنی