آیت الله خمینی احیاکننده اسلام نوین

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87312

ازآغاز بعثت خاتم رسولان تا اکنون احیاکنندگان بزرگی ظهور کردند و هرکدام با توجه به شرایط زمانی ومکانی نقش خودرا ایفانموده راه را برای احیاگری کامل تر نسل آینده بسترسازی کردند.
لذا براساس همین سنت فلسفه تاریخ است که امام خمینی نسبت به احیاکنندگان ماقبل خود موفق تر بوده و دایره احیاگریش دامن گستر تر وماندگار تر بود.
علاوه بر متأخر بودن امام خمینی نسبت به دیگراحیاگران مسلمان، راز موفقیت امام خمینی سه عامل دیگر هم بود:

۱- یکی از عوامل توفیق امام خمینی در نهضت احیاگریش قرار گرفتن در جغرافیایی ایران مابعد مشروطه و ظهور دیکتاتور عریان رضاخانی بود.
مشروطه خواهی و تبیین اندیشه های حکومتی از طرف مشروطه خواهان و تدوین رساله های چون «تَنبیهُ الْاُمَّه و تَنْزیهُ المِلَّه فی لُزومِ مَشروطِیـهِ الدُولَهِ الْمُنتَخَبَهِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّهِ و تَرْقِیـَهِ الْمُجْتَمَع’ » محمدحسین غروی نائینی، بود که مرحوم نائینی در آن رساله:
از نظر تئوریک استوارترین متن سیاسی در حمایت از مشروطه را نگاشت. کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله حاصل تلاش این فقیه برای مشروعیت دادن به آرمان‌های مشروطه بود. نائینی در این رساله می‌کوشد تا اثبات کند مبانی مشروطه در بطن شریعت وجود دارند. او در این کتاب به آرمان‌های مشروطه جنبه دینی بخشیده، وجود آنها را در شریعت مسلم و محرز انگاشته و با تسلطی که بر اصول، فقه و تاریخ صدر اسلام داشته، مواردی را برای اثبات نظریات خود به عنوان شاهد یاد می‌کند«جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، ص ۴۲» کتاب شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است. در مقدمه مطالبی درباره حقیقت استبداد و مشروطیت، دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، حریت و مساوات آمده است. فصول پنج گانه کتاب عبارت‌اند از:
پژوهش در بنیان سلطنت مجعوله در دین اسلام و توضیحِ اینکه نزد همه شرایع و حکما و عقلا سلطنت استبدادی و «‌دل بخواهانه‌» پذیرفته نیست و سلطنت فقط به اقامه «‌وظایف و مصالح لازمه نوعیه‌» محدود است.« کتاب شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است. در مقدمه مطالبی درباره حقیقت استبداد و مشروطیت، دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، حریت و مساوات آمده است. فصول پنج گانه کتاب عبارت‌اند از:
پژوهش در بنیان سلطنت مجعوله در دین اسلام و توضیحِ اینکه نزد همه شرایع و حکما و عقلا سلطنت استبدادی و «‌دل بخواهانه‌» پذیرفته نیست و سلطنت فقط به اقامه «‌وظایف و مصالح لازمه نوعیه‌» محدود است.
بحث درباره اینکه در عصر غیبت چون دسترسی به صاحب مقام عصمت ممکن نیست و نایبان عام امام (فقیهان) نیز از «‌اقامه وظایفِ‌» حکومتی به دور مانده‌اند، واجب است سلطنت از شکل استبدادی به صورت «‌تحدید استیلای جَوْری‌» ارجاع گردد.
کفایت حکومت مشروطه برای محدودساختن حاکمیت.
بررسی شبهه‌ها و ایرادهایی که درباره تأسیس حکومت مشروطه مطرح شده است.
شرایط صحت و مشروعیت دخالت نمایندگان منتخب مردم در سیاست و وظایف آنان.
خاتمه کتاب نیز دربرگیرنده دو «‌مقصد‌» (بخش) است:
در «‌استقصاء قوای ملعونه استبداد‌
علاج قوای استبدادی
بحث درباره اینکه در عصر غیبت چون دسترسی به صاحب مقام عصمت ممکن نیست و نایبان عام امام (فقیهان) نیز از «‌اقامه وظایفِ‌» حکومتی به دور مانده‌اند، واجب است سلطنت از شکل استبدادی به صورت «‌تحدید استیلای جَوْری‌» ارجاع گردد.
کفایت حکومت مشروطه برای محدودساختن حاکمیت.
بررسی شبهه‌ها و ایرادهایی که درباره تأسیس حکومت مشروطه مطرح شده است
شرایط صحت و مشروعیت دخالت نمایندگان منتخب مردم در سیاست و وظایف آنان
خاتمه کتاب نیز دربرگیرنده دو «‌مقصد‌» (بخش) است:
در «‌استقصاء قوای ملعونه استبداد‌
علاج قوای استبدادی« تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ ش، ص۳۸، ۴۱ـ۴۲، ۶۷ـ۷۳
رجوع کنید به: تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۶۸ـ۶۹، ۷۳ـ۸۱-تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۸۳ ـ۹۳
تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۹۵ـ۱۲۱-تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۲۳ـ۱۴۰-تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۴۱ـ ۱۵۸-تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۵۸ـ۱۶۶»نائینی در این رساله بسیاری اندیشه های حکومتی امام خمینی را قبل از امام خمینی مبرهن ساخته بود و شارحان رساله هم تا زمان احیاگری امام خمینی زوایه های پنهان رساله را بر بام اندیشه ها افکنده وپرتو اندیشه را برکرانه های آن تابنده بودند که راه رابرای فهم و پذیرش اندیشه های حکومتی امام خمینی هموار ساخته بود لذا وقتی امام خمینی نهضت خودرا آغاز کرد از نظر تئوری چندان نیاز به کار نداشت. برخلاف امثال سید جمال ها و اقبال ها و امام کاشف الغطاها که آنان چنین توفیقی را نداشتند.
علاوه بر تجربه مشروطه ظهور دیکتاتوری عریان وخشن شاهی هم عامل مهم در بیداری وبزاری مردم از شرایط وزمانه وحکومت بود وهمین عوامل برتوفیقات امام افزود.

۲- عامل دوم موفقیت سریع امام در نهضت احیاگری و برپایی حکومت اسلامی نقش بزرگان حوزه -دانشگاه بود که امثال آیت الله منتظری، علامه جعفری شهید مطهری، شهید بهشتی، درحوزه و علامه جعفری شهید مطهری، شهید مفتح، شهید دکتر علی شریعتی… دانشگاه بودند که با اندیشه های مدرن و قلم و بیان سحار مخصوصا شهید دکتر علی شریعتی و شهید مطهری که هم بیان سحر آمیز داشتند وهم قلم سحار و شور آفرین.
آن بیان های شور آفرین وقلم های موج خیز اقشار دانشگاهی وحوزوی را برای سرباز گیری نهضت احیاگرانه امام خمینی مهیا ساختند و عقل ها را تسخیر وقلب ها را برای امام خمینی شیدا ساختند.

۳- عامل سوم در موفقیت امام خمینی نحوه رهبری شخص امام بود.
احیاگران قبل از ایشان یا متکی به نخبگان منهای توده امت و یا متکی به توده های فرودست منهای نخبگان و تأثر گذاران براندیشه مردم بودند.
امام خمینی رهبری خودرا از حوزه آغاز کرد و از جمع شاگردانش فراتر رفته در سطوح مختلف حوزه از سنتی ها و متجددین گرفته تا اهل فتوا را باخود همراه نموده و پیوند بین حوزه و دانشگاه براقرار قرار و بعد بسیج توده ها را شروع کرد لذا توانست دیکتاتور خشن متکی به قدرت بزرگ جهانی امریکا ژاندارم منطقه خاورمیانه را ساقط نموده حکومت اسلامی وجمهوری اسلامی را برقرار کند و با قدرت سیاسی و رهبری دینی وزعامت حوزه ودانشگاه احیاگری تفکر دینی را به پیش ببرد ودرحقیت اسلام نوینی را به جهان عرضه داشت اسلام که سیاست ومعنویت دوبال پرواز آن هست.

اسدالله جعفری