آمریکا جز توحش، هرگز تاریخ انسانی افتخارآمیزی ندارد

  • انتشار: ۲۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 103867

گروهی از اراذل و اوباش فکری – سیاسی سرسپرده به امریکا، در پی بازخرید آبروی رفته و ریختۀ لیبرال‌دموکراسی امریکایی هستند و برای این کار، آشوب و التهاب و افتضاح دیشب در کانگرس این کشور را کار دونالد ترامپ و هواداران او می‌خوانند، نه چیزی برآمده از اقتضای ذات لیبرال‌دموکراسی سفاک و سفاهت‌آمیزی که با میلیتاریزم لگام‌گسیخته به مثابه بزرگ‌ترین پشتوانۀ عملیاتی خود، جهان را جهنم توده‌های سرکوب‌شده و سربه‌زیر و ستم‌پذیر ساخته است.
این جماعت، مزدورند و معذور، اما حقیقت امر آن است که ترامپ، کسی جز امریکا نیست. ترامپ، آیینۀ تمام‌نمای امریکا و نسخۀ عینی فرهنگ لیبرال‌دموکراسی وحشی ایالاتِ اکنون نامتحده است.

امریکا جز توحش، هرگز تاریخ انسانی افتخارآمیز ندارد تا بتوان با استناد به آن، ترامپ را تخطئه و لیبرال‌دموکراسی را تبرئه کرد.

بنابراین، مداحان و مبلغان بومیِ امریکایی که از خون و خاکستر بومیان برانداخته و نابودشدۀ آن سر درآورده و برای بشریت، نسخه‌های منسوخ آزادی و حقوق بشر می‌پیچد، بایسته است دریابند که با ظهور سیمای واقعی امریکا در سیره و سنت دونالد ترامپ، حنای لیبرال‌دموکراسی نیز رنگ باخت و دیگر کسی و کشوری گول گمراهی آن را نخواهد خورد.

دفاع از لیبرال‌دموکراسی، آب رفتۀ آن را در جوی نخواهد کرد، بلکه آبروی نداشتۀ شما را خواهد ریخت!

راحل موسوی