- خبرگزاری اطلس - https://atlaspress.af -

آلمان ۱۴ پناهجوی افغانستانی را اخراج کرد

در ادامه طرح بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از آلمان، امروز ۱۴ تن از این پناهجویان وارد فرودگاه کابل شدند.

به گزارش خبرگزاری اطلس [1]، آلمان از سال ۲۰۱۶ روند بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشور را آغاز کرده و این هجدهمین پروازی است که پناهجویان افغان را به کابل باز می گرداند.

 چندی پیش نیز ۶۹ پناهجو و کمی بعدتر ۴۶ پناهجوی دیگر افغان که درخواست پناهندگی آنها از سوی آلمان رد شده بود از این کشور اخراج شدند.