کلیدواژه: ISI

چرا «ISI» از افغانستان آرام می ترسد؟

امروز همه می‌دانند که پاکستان را عملاً «ISI» اداره می‌کند. رئیسان جمهور و دیگر مقامها می‌روند و می آیند، اما در ترکیب این سازمان، خدشه ای ایجاد نمی‌شود. این ادعا نه به معنای اداره سیاسی پاکستان، که حتی اداره اقتصادی این کشور نیز عملاً در دستان این نهاد امنیتی است.