کلیدواژه: 350 مورد منع پرواز پیلوت ها

مقاومت و خطر سرکشی؛ انگیزه استفاده از محافظان خصوصی برای اخراج پناهجویان از آلمان

حکومت آلمان برای پروازهای اخراج پناهجویان قبول نشده از افراد امنیتی خصوصی استفاده می کند. مسئولان دولتی می گویند در خطوط هوایی خارجی امکان انجام وظایف قانونی وجود ندارد و به این خاطر آن ها ناچار به انجام این کار هستند.