کلیدواژه: 18 سنبله

عبدالله: امیدوارم بی نظمی های ۱۸ سنبله دیگر تکرار نشود

داکتر عبدالله رئیس اجرایی در نشست امروز کابینه گفت که نیروهای امنیتی در برابر فیرهای هوایی و بی نظامی های تعدادی از هواداران احمد شاه مسعود خویشتن داری کرده است و امیدوارم در آینده برای جلوگیری از چنین رفتارهایی تدابیری اتخاذ شود.